นายวิชัย ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
อุปนายกกรรมการสภามหาวิทยาลัย


ศ.ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิรศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิคุณบัญญัติ จันทน์เสนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


คุณสมพร ใช้บางยาง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณจรูญ อินทจาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง

คุณสมบูรณ์ สุวรรณบุตร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง


อาจารย์อภิชาติ โกศล
ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง


ผศ.สมทรง นุ่มนวล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547


ผศ. ดร.วรรณะ บรรจง
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547


ดร.จิราพร วัฒนาศรีสิน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547


ผศ. ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ


ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ เครือหงส์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ


อาจารย์ธาตรี คำแหง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ


อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ
ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายนิติการและพัฒนาบุคลากร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย