นายวิชัย ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
อุปนายกกรรมการสภามหาวิทยาลัย


ศ.ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิรศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิคุณบัญญัติ จันทน์เสนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


ศ.ดร.ครองชัย หัตถา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

alt
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง

คุณชุมพล กาญจนะ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง


ดร.พลกฤต แสงอาวุธ
ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง


ดร.พิชัย สุขวุ่น
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

alt
ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

alt
ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547


alt
ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ


ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ


อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ

นายวสันต์ สุทธโส
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย