alt

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร

รักษาราชการแทนอธิการบดี
alt

alt

ผศ.สมทรง นุ่มนวล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


alt

ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนalt

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


alt

รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลalt

นายวสันต์ สุทธโส

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
alt

ผศ.ดร.ว่าที่ ร.ต. สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

alt

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ


alt

ดร.เบญจวรรณ คงขน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
alt

ผศ.นรินทร์ สุขกรี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
และภูมิทัศน์


alt

ดร.บรรเจิด เจริญเวช

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสนันสนุนเครือข่ายจังหวัด และประสานงานกิจการสภามหาวิทยาลัย


alt

นายอายับ ซาดัดคาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา
alt


alt

ดร.วัฒนา รัตนพรหม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผศ.สุรินทร์ สมณะ

ผศ.สุรินทร์ สมณะ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


alt

ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด

คณบดีคณะครุศาสตร์altดร.อนุมาน จันทวงศ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


ดร.พิชัย สุขวุ่น ดร.พิชัย สุขวุ่น

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์


alt ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์alt ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว


อาจารย์นนทชัย โมรา ผศ.นนทชัย โมรา

คณบดีคณะนิติศาสตร์
alt

altนายอนุรัตน์ แพนสกุล

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร
ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนaltผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานายสมชาย สหนิบุตร

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


alt

alt

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ