SRU Authentication : Login | Logout
alt

รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร

รักษาราชการแทนอธิการบดี
alt

alt

ผศ.สมทรง นุ่มนวล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


alt

ผศ. ดร.วรรณะ บรรจง

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนalt

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


alt

ผศ.ณัฐา วิพลชัย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร


alt

ดร.เบญจวรรณ คงขน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาalt

ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์


alt

นายวสันต์ สุทธโส

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์alt

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ


alt

ผศ.นรินทร์ สุขกรี

ผู้ช่วยอธิการบดี


alt


alt

ผศ. ดร.วรรณะ บรรจง

รักษาราชการแทน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผศ.สุรินทร์ สมณะ

ผศ.สุรินทร์ สมณะ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี


alt

ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด

คณบดีคณะครุศาสตร์altดร.อนุมาน จันทวงศ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


ดร.พิชัย สุขวุ่น ดร.พิชัย สุขวุ่น

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์


alt ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์alt ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว


อาจารย์นนทชัย โมรา ผศ.นนทชัย โมรา

คณบดีคณะนิติศาสตร์
alt

altนายอนุรัตน์ แพนสกุล

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม


อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์ นายสมพร ศรีอาภานนท์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนaltผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานายสมชาย สหนิบุตร

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


alt

alt

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ