กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดการเลือกตั้งผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2562 ดังนี้

                        1.  นายกสโมสรนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดเลือกตั้งในวันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ลานใต้หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

                   2.  นายกองค์การนักศึกษาและประธานสภานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดเลือกตั้งในวันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ลานใต้หอประชุม    วชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                    1. นายกองค์การนักศึกษาและประธานสภานักศึกษา

                              กำหนดการรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการสมัคร ดังต่อไปนี้

                             (1)  ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

          (2)  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ

          (3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

          (4)  ใบแสดงผลการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสำหรับภาคเรียนปัจจุบัน

     2. นายกสโมสรนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย

                              กำหนดการรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาของแต่ละคณะ/วิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการสมัคร ดังต่อไปนี้

                             (1)  ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

          (2)  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ

          (3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

          (4)  ใบแสดงผลการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสำหรับภาคเรียนปัจจุบัน

          (5)  หนังสือรับรองจากคณบดีหรือรองคณบดีที่ดูแลงานกิจการนักศึกษา

 

 


ประกาศการผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาคนใดที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันทหาร

ให้ติดต่อขอรับใบคำร้องได้ที่กองพัฒนานักศึกษา

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 2 of 26