กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

ประกาศกำหนดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555

ขอให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555

เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่

ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2555

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดังเอกสารไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการที่ไม่ผ่านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2555

 

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และปฏิบัติดังนี้

                1.  หลักสูตร ปริญญาตรี (ปวส.ครอบ)  กิจกรรมบังคับต้องมีอย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะถือว่าผ่าน
                2.  หลักสูตร 4 ปี ต้องผ่านกิจกรรมบังคับทุกปี (ยกเว้นปี 4)
                3.  กิจกรรมบังคับ ประกอบด้วย  
                     3.1  ปฐมนิเทศ
                     3.2  ไหว้ครู  (อนุโลมให้มีครั้งเดียวก็ได้)
                     3.3  วันเปิดโลกกิจกรรม
                     3.4  เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
                     3.5  กิจกรรมวันพ่อ
                     3.6  กิจกรรมวันแม่
                     3.7  กิจกรรมชมรม
                4.  นักศึกษาที่ขาดกิจกรรมฐานใดต้องซ่อมกิจกรรมฐานนั้น    
                5.  นักศึกษาที่ขาดกิจกรรมบังคับ ต้องปฏิบัติดังนนี้  
                     5.1  ขาดกิจกรรมบังคับ 1 - 3 กิจกรรม ต้องซ่อม 1 ครั้ง
                     5.2  ขาดกิจกรรมบังคับ 4 - 5 กิจกรรม ต้องซ่อม 2 ครั้ง
                     5.3  ขาดกิจกรรมบังคับ 6 กิจกรรมขึ้นไป ต้องซ่อม 3 ครั้ง

                6.  ติดต่อซ่อมเสริมกิจกรรมที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2555 

รายชื่อและละเอียด  ตามแนบล่างนี้

รายละเอียดและแนวปฏิบัติในการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.)ประจำปีการศึกษา  2555  สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติหน้าที่ตรวจการประจำวัน

 

ตามเอกสารไฟล์แนบ

ประกาศองค์การนักศึกษา ภาคปกติ

เรื่อง    การรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๔

………………………………………

 

          ตามที่  สภานักศึกษา ภาคปกติ ได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา  ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๕ และผลการเลือกตั้ง นายบรรพต  สมเชื้อ  ผู้สมัครหมายเลข ๒  สังกัดกลุ่มรวมใจราชภัฏพัฒนา  ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ  โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ตามคำสั่งที่ ๐๔๐๑/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  นั้น 

 

                   เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๙  หมวดที่ ๖  ข้อที่ ๔๒  ในการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษาชุดใหม่  ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๔   ในการนี้  องค์การนักศึกษา ภาคปกติ  จึงประกาศรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕   ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๔  ชั้นปีละ ๒  คน   ซึ่งผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓   โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด ภายในวันจันทร์  ที่ ๔  มีนาคม  ๒๕๕๕   ทั้งนี้  หากมีผู้สมัครแต่ละชั้นปีน้อยกว่า ๒ คน ไม่ต้องทำการเลือกตั้ง     

                   ๑.  คุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา

                        เป็นนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ไม่อยู่ในระหว่างพักการเรียน หรือถูกสั่งพักการเรียน  และไม่เป็นนักศึกษาหลักสูตรพิเศษ ซึ่งผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓  (ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕  ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๕)

                   .  รับสมัครและเลือกตั้ง

                        รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  -    มีนาคม  ๒๕๕๕  และหากคณะใดมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด จะกำหนดเลือกตั้ง ในวันจันทร์ ๔  มีนาคม  ๒๕๕๕ ที่ เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๒.๐๐  น.    คณะที่นักศึกษาสังกัด   โดยผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการสมัคร ดังต่อไปนี้

                        ๒.๑  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา  จำนวน ๑ ฉบับ

                        ๒.๒  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๑ รูป

 

                   นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา  อาคารหอประชุมวชิราลงกรณ  โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๕๕-๖๒๖ 

 

จึงประกาศมาเพื่อนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ    วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  .. ๒๕๕๕

 

 

 

                                                          (นางสาวปิยะดา  ยังหาด)

                                               รองนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ คนที่ ๒

ประกาศชมรมหรือสโมสรนักศึกษาที่ต้องการรับทุนสนับสนุนการออกค่าอาสา กฟผ. เพาะเมล็ดพันธ์จิตอาสาพัฒนาสังคม ติดต่อรับเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา หรือใหลดแบบฟอร์มตามแนบ

(ค่ายละไม่เกิน 1000,000  บาท)

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอจัดตั้งชมรมและต่อทะเบียนชมรม ประจำปีการศึกษา 2555

ให้โหลดเอกสารและยื่นต่อกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555

(สำหรับนักศึกษาที่ยื่นเอกสารแล้ว ให้พิมพ์และยื่นส่งใหม่)

 

โหลดเอกสารตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง  การจัดตั้ง หรือ ต่อทะเบียนชมรม ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

---------------------------------------------

              เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งหรือ ต่อทะเบียนชมรม ของนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   จึงขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะจัดตั้งชมรมหรือ ต่อทะเบียนชมรม ให้ดำเนินการจัดตั้งชมรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

                   ๑.  การต่อทะเบียนชมรม (ชมรมเดิม) ให้ยื่นเอกสารการจัดตั้งชมรมประกอบดังนี้  

                        ๑.๑  เอกสารการขอต่อทะเบียนชมรม

                        ๑.๒  รายงานผลงานการดำเนินงานในรอบปี

                        ๑.๓  บัญชีรายรับ รายจ่ายในการดำเนินงานในรอบปี

                        ๑.๔  รายชื่อคณะกรรมการชมรม

                   ๒.  การจัดตั้งชมรมใหม่ ขอให้ยื่นเอกสารการจัดตั้งชมรมประกอบดังนี้

                        ๒.๑  เอกสารการขอจัดตั้งชมรม

     ๒.๒  รายชื่อพร้อมประวัติของคณะกรรมการชมรม

     ๒.๓  ระเบียบหรือข้อบังคับชมรมที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน

     ๒.๔  โครงการหรือแผนงานการจัดกิจกรรมชมรม

     ๒.๕  หนังสือรับรองของผู้ที่ชมรมเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษา

     ๒.๖  ประวัติของผู้ที่กลุ่มเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษา

          ๓.  ชมรมที่จัดตั้งขึ้นต้องระบุลักษณะการดำเนินงานด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้

     ๓.๑ วิชาการ

     ๓.๒  ศิลปวัฒนธรรม

     ๓.๓  บำเพ็ญประโยชน์

     ๓.๔  กีฬาและนันทนาการ

     ๓.๕  จริยธรรม

                    นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา อาคารหอประชุมวชิราลงกรณ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๕๕-๖๒๖

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ปี 2554

นักศึกษาที่เอกสารมีปัญหา  หรือไม่พบรายชื่อ  ให้ส่งหลักฐานภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กองพัฒนานักศึกษา

ดังนี้  1. สำเนา สด 9 3ฉบับ  2. สำเนาหมายเรียก สด. 35 3ฉบับ  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ

 สอบถามข้อมูล 081 370 3879

โหลดรายชื่อได้ ตามไฟล์แนบล่างนี้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ไม่ผ่านกิจกรรมสมรรถนะ 9ฐาน และกิจกรรมบังคับ ประจำปี 2555

ในดำเนินการติดต่อกองพัฒนานักศึกษาเพื่อซ่อมเสริมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ   หากนักศึกษาคนใดที่ขาดกิจกรรมบังคับ 1 - 3 กิจกรรม  ให้ซ่อมเสริมกิจากรรม 1 ครั้ง  และหากขาด 4 - 5 ให้ซ่อมเสริม 2 ครั้ง  และหากขาด 5 ครั้งขึ้นไปให้ซ่อมเสริม 3 ครั้ง

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 Next > End >>
Page 26 of 27