กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

ประกาศสภานักศึกษา ภาคปกติ เรื่อง เรื่อง การเสนอราคาจัดทำเสื้อชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษาที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้


1. ต้องไม่เป็นนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
2. นักศึกษาที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ (เกิดพ.ศ. 2539 ,2538, 2537 เป็นต้น)
3. นักศึกษาต้องไม่เคยยื่นผ่อนผันกับมหาวิทยาลัยมาก่อน (ยกเว้นนักศึกษาที่ออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเข้าศึกษาใหม่)


#หลักฐานที่ต้องใช้
1. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบสำคัญทหาร (สด.9) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อปรากฏอยู่ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาประจำตัวบัตรประชาชนของตนเอง จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา จำนวน 1 ฉบับ

#โดยส่งหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2559 ณ กองพัฒนานักศึกษา หอประชุมวชิราลงกรณ

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 27