มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ให้บริการสืบค้นข้อมูล ออนไลน์ โดยมีระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ที่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ ดังนี้

 • ABI/INFORM Compleat
  เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านธุรกิจไว้มากที่สุด

 • ACM Digital Library
  เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • EBSCO
  เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมาสหสาขามากที่สุดจากทั่วโลก โดยรวบรวมวารสารไว้มากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง ซึ่งมากกว่า 2,000 ชื่อเรื่องที่เป็นวารสารฉบับเต็ม ทั้งยังสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี่ 1975

 • ProQuest Dissertation & Theses
  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษา

 • SpringerLink-Journal
  เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และทางการแพทย์

 • Web of Science
  เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

 • ScienceDirect
  เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วยหนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีั ค.ศ.1995-ปัจจุบัน

 • Academic Search Elite

 • H.W.Wilson

 • CINAHL Plus with Full Text

 • Mosby's Nursing Consul

 • Mosby's Nursing Skills (เฉพาะเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น)

การใช้งานฐานข้อมูลสืบค้นภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้งานเพื่อรับ Username/Password ในการใช้งาน (Download: แบบฟอร์มในการขอใช้ฐานข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย)
 2. ส่งรายระเอียดแบบฟอร์มการขอใช้งานฐานข้อมูลมาทาง E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

คู่มือสำหรับสามารถใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
                             โทรศัพท์ : 077-355657 โทรสาร : 077-355658 ภายใน 406,407
                             เว็บไซต์ : http://lib.sru.ac.th/