มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาตรี 7 คณะ ประกอบด้วย

      • คณะครุศาสตร์
      • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
      • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      • คณะวิทยาการจัดการ
      • คณะพยาบาลศาสตร์
      • คณะนิติศาสตร์
      • วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย

      • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
      • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
      • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
      • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
      • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอน1 หลักสูตร ประกอบด้วย

      • หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต