ประวัติคณะ

         คณะครุศาสตร์ เป็นคณะที่เก่าแก่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งมาพร้อมกับวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2519-2537 ต่อมาเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2538-2547 และปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตร์จึงเป็นคณะหนึ่งตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่ในการผลิต บัณฑิตสาขาครุศาสตร์ โดยมีพัฒนาการตามลำดับ ดังนี้

พ.ศ. 2516 เริ่มตั้งวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ตามนโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2515-2519)
พ.ศ. 2519 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
พ.ศ. 2521 เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง)
พ.ศ. 2522 เปิดรับนักศึกษาเช่นเดียวกับปี 2521 และเปิดโครงการอบรมครูและบุคลากร ทางการศึกษาประจำการ (อคป.) ในวันเสาร์-อาทิตย์ นักศึกษา อคป. รุ่นนี้ได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเป็นรุ่นแรก
พ.ศ. 2523 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง และงดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ส่วนการเปิดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการในวันเสาร์ – อาทิตย์ ยังคงดำเนินการเช่นเดิม เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนระดับปริญญาตรีมากขึ้นตามลำดับ
พ.ศ. 2524–2525 เปิดศูนย์อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ที่วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชุมพร ในปี พ.ศ. 2525 และปีนี้เองยังเปิดสอนวิชาเอกพลศึกษาภาคปกติ เป็นโครงการร่วมมือกับวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชุมพร
พ.ศ. 2526-2527 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคการอาชีพ (ป.ทอ.) ภาคสมทบเข้าศึกษาต่ออีกพวกหนึ่ง และในปี พ.ศ. 2527 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนี้เข้าศึกษาในภาคปกติ
พ.ศ. 2528 กำหนดให้วิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาอื่นได้ จึงเปิดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีนอกเหนือจากสาขาครุศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็งดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคการอาชีพในปีนี้สภาการฝึกหัดครูได้ออกข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู จึงส่งผลให้กลุ่มวิทยาลัยครูพัฒนาเป็นสหวิทยาลัยในภาคใต้ จึงมี สหวิทยาลัยทักษิณขึ้นประกอบด้วยวิทยาลัยครูทั้งหมดที่มีในภาคใต้ 5 แห่ง มีสำนักงานของสหวิทยาลัยในภาคใต้ อนึ่ง ในปีเดียวกันนี้ได้เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี เป็นรุ่นแรกอีกด้วย
พ.ศ. 2529 วิทยาลัยยังคงเปิดรับนักศึกษาและนักเรียนเหมือนปี 2528 แต่การดำเนินงานโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการเปลี่ยนรูปแบบเป็นการดำเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) โดยเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐและเอกชนในอาชีพต่าง ๆ นอกเหนือจากอาชีพครูเข้าศึกษาตามความต้องการ
พ.ศ. 2530-2532 วิทยาลัยยังคงรับนักศึกษาและนักเรียนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาในส่วนของการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการได้เปิดศูนย์อบรมขึ้นที่โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา เขตจังหวัดชุมพรอีกแห่งหนึ่ง
พ.ศ. 2533 การรับนักศึกษาและนักเรียนของวิทยาลัยยังคงดำเนินการเหมือนกับปีก่อน ๆ ในปีนี้ มีโครงการร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศแคนนาดา กับวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชาวิทยาการจัดการมีระยะเวลา 3 ปี อนึ่งในปีนี้วิทยาลัยได้เปิดวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคปกติ โดยร่วมมือกับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพรอีกด้วย
พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ยังคงเปิดรับนักศึกษาและนักเรียนเข้าเรียนเช่นเดียวกับปีก่อน ๆ ส่วนการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการนั้น มีศูนย์อบรมที่โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร และได้เปลี่ยนไปดำเนินการที่โรงเรียนศรียาภัย ซึ่งในปีนี้วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่น (ไจก้า) จัดโครงการทดลองจัดตั้งศูนย์ศึกษาประจำภูมิภาคขึ้นที่วิทยาลัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ของสหวิทยาลัยทักษิณด้านเคมีและคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2535 การรับนักศึกษาและนักเรียนยังคงเปิดรับเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาและในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า "สถาบันราชภัฏ"
พ.ศ. 2538 มีประกาศใช้ประราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการภารกิจตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยสถาบันยังคงเปิดรับนักศึกษาและนักเรียนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
พ.ศ. 2539-2541 สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เปิดรับนักศึกษาตามปกติและเนื่องจากสถาบันมีนโยบายที่จะขยายฐานการศึกษาจากระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาโท ประกอบกับแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเปลี่ยนไป สถาบันจึงงดรับนักเรียนสาธิตในปีการศึกษา 2540
พ.ศ. 2542 สถาบันได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรก โดยเปิดสอนครุศาสตร์มหาบัณฑิตในสาขาการบริหารการศึกษา
พ.ศ. 2543 สถาบันได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามปกติ โดยขยายสาขาและปริมาณการรับมากขึ้นทั้งภาคปกติและภาคสมทบ และได้ปรับปรุงโครงการ กศ.บป. เป็นโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) เพื่อเปิดรับบุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดอาชีพและได้ขยายเปิดศูนย์ให้การศึกษานอกสถาบัน จากที่มี 1 แห่ง คือ ศูนย์ชุมพร ไปยังจังหวัดระนองอีก 1 แห่ง
พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
พ.ศ. 2545-2546 สถาบันได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากขึ้น และขยายการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น กศ.บท. พ.ศ. 2546 สถาบันได้มีการพัฒนาเพื่อเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์ ทั้งในส่วนของการขยายฐานการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกหลายสาขา ทั้งระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาค กศ.บท.
พ.ศ. 2547 เปิดรับนักศึกษาตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของคณะในด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
พ.ศ. 2548-2552 เปิดรับนักศึกษาตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) อย่างต่อเนื่องและทำคำรับรองปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2548 ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของคณะในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
พ.ศ. 2553 คณะครุศาสตร์เปิดสถาบันพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์ ในวันที่ 27 เมษายน 2553 เพื่อบริการวิชาการให้แก่สังคมอย่างเต็มรูปแบบ
พ.ศ. 2553-2554 พัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาภาวะผู้นำการจัดการศึกษาและเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ภาคเรียนที่ 1/2553 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2555

พัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพลศึกษา หลักสูตรฟิสิกส์ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2555

ปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษาเข้าเรียน ภาคปกติ โดยใช้ระบบโควต้า Road show และการสอบทั่วไป โดยการกำหนดเกรดเฉลี่ย คะแนนวัดแววครู สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นอกจากนั้น ยังมีการวางแผนการรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีประสบการณ์วิชาชีพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู

25 มีนาคม 2555 จัดตั้งหน่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

หลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ผ่านความเห็นชอบจากคุรุสภาและสกอ.

พ.ศ. 2556

เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เป็นปีแรกในภาคเรียนที่ 1/2556 จำนวน 8 หลักสูตร

ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เป็นปีแรกในภาคเรียนที่ 1/2556


ปรัชญา

         สร้างสรรค์องค์ความรู้ ผลิตครูมืออาชีพ


วิสัยทัศน์

         เป็นองค์กรต้นแบบในการผลิตครู พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา


พันธกิจ

         1. ผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

         2. สร้างผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น

         3. บริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

         4. ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการองค์กรโดยใช้ระบบธรรมาภิบาล

คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
การศึกษา กศ.ม.  การศึกษาปฐมวัย
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์ภายใน 0-77913333 ต่อ 1099
อีเมล์ chitaporn@sru.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -

อาจารย์ ดร.มัทนียา  พงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
การศึกษา ปร.ด. พัฒนศึกษา
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ภายใน 0-77913333 ต่อ 1098
อีเมล์ -
ความเชี่ยวชาญ -


อาจารย์ณัฐพล หนูจีนจิตร
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนา
การศึกษา วท.ม.ธรณีวิทยา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ภายใน
อีเมล์ nattaphon_sru@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน

อาจารย์ วชิรศักดิ์  มัชฌิมาภิโร
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
การศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ภายใน 0-77913333 ต่อ 1098
อีเมล์ kwan4424305@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ -


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การศึกษา ปร.ด.จิตวิทยา
สถาบัน มหาวิทยาลัยบาณรัสฮินดู ประเทศอินเดีย
โทรศัพท์ภายใน 0-77913333 ต่อ *1046
อีเมล์ somchat_dhd7@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ จิตวิทยาสำหรับครู พุทธจิตวิทยา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา อุดมประมวล
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชการและวิจัย
การศึกษา
ศป.ม.ทัศนศิลป์
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ภายใน 077913333 ต่อ *1040
อีเมล์ joy_chanya@hotmail.com

การจัดเรียนรู้ทางศิลปะภาพพิมพ์ การวิจัยทางทัศนศิลป์


นางดุษฎี  พัฒนวิริยะพิศาล
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
การศึกษา
บธ.ม. สาขาวิทยาการจัดการ  (แขนงวิชาบริหารธุรกิจ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ภายใน 0-7735-5466  ต่อ  862
อีเมล์ djkmouy@hotmail.comหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  ภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Education  Program in Early Childhood Education
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   
ชื่อย่อ
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
  อังกฤษ
ชื่อเต็ม
Bachelor of Education (Early Childhood Education)
   
ชื่อย่อ
B.Ed. (Early Childhood Education)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบต่อวิชาการ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทางด้านการศึกษา ปฐมวัยในสภาพสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในการนำทฤษฎี ผลการวิจัย มาประยุกต์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

4. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีภาวะการเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย

5. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวของศาสตร์และ ศิลป์ทางการศึกษาปฐมวัยและอื่นๆ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

6. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัย และการพัฒนาตนเอง


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Thai 
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
   
ชื่อย่อ
ค.บ. (ภาษาไทย)
  อังกฤษ
ชื่อเต็ม
Bachelor of Education (Thai)
   
ชื่อย่อ
B.Ed. (Thai)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ

2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ในศาสตร์ภาษาไทย มีทักษะในการใช้ภาษาไทย และเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

3. เพื่อสร้างบัณฑิตให้สามารถใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ในศาสตร์ภาษาไทยได้อย่างสร้างสรรค์

4. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อชุมชนและสังคม

5. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ สร้างสรรค์ และวิจารณญาณ สามารถใช้เทคโนโลยีทันสมัยแสวงหาความรู้ ถ่ายทอดและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Art Education
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
   
ชื่อย่อ
ค.บ. (ศิลปศึกษา)
  อังกฤษ
ชื่อเต็ม
Bachelor of Education (Art Education)
   
ชื่อย่อ
B.Ed. (Art Education)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญเกี่ยวกับทักษะทางศิลปศึกษา

2. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข     

3. มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูศิลปศึกษา และการพัฒนาตนเอง


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Mathematics
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
   
ชื่อย่อ
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
  อังกฤษ
ชื่อเต็ม
Bachelor of Education (Mathematics)
   
ชื่อย่อ
B.Ed. (Mathematics)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความเป็นครูที่สามารถวางแผนการปฏิบัติงานสอน และการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

2. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ และสามารถบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆได้

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผลในกระบวนการแก้ปัญหา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต

ต่อไป

4. มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ มีจิตวิญญาณ

และจรรยาบรรณของความเป็นครู


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in General Science
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
   
ชื่อย่อ
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
  อังกฤษ
ชื่อเต็ม
Bachelor of Education (General Science)
   
ชื่อย่อ
B.Ed. (General Science)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ศาสตร์การสอน หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สามารถวางแผนการสอนและปฏิบัติการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้เป็นอย่างดี

2. เป็นผู้มีทักษะกระบวนกรวิทยาศาสตร์ ทักษะการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป สามารถสร้าง

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะ

3. เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของครู มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครู มีความศรัทธาต่อ

วิชาชีพครูและมีจิตสาธารณะต่อการบริการทางสังคม

4. เป็นผู้มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้และพัฒนา

รูปแบบการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Social Studies
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
   
ชื่อย่อ
ค.บ. (สังคมศึกษา)
  อังกฤษ
ชื่อเต็ม
Bachelor of Education (Social Studies)
   
ชื่อย่อ
B.Ed. (Social Studies)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู้ในเนื้อหาสาระ ทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2. มีความรู้ในวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู

3. มีทักษะการแสวงหาความรู้ การพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชากา

4. มีทักษะการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นทางสังคมได้อย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานของความรู้ เหตุผล

คุณธรรม

5. มีความสนใจและตระหนักต่อปรากฎการณ์ทางสังคม และเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

6. มีความภาคภูมิใจในการเป็นครูสังคมศึกษาและพร้อมที่จะเป็นครูสังคมศึกษาที่ดี


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in English
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
   
ชื่อย่อ
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
  อังกฤษ
ชื่อเต็ม
Bachelor of Education (English)
   
ชื่อย่อ
B.Ed. (English)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
-

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Computer
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)
   
ชื่อย่อ
ค.บ. (คอมพิวเตอร์)
  อังกฤษ
ชื่อเต็ม
Bachelor of Education (Computer)
   
ชื่อย่อ
B.Ed. (Computer)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

1. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบต่อวิชาการ สังคม

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

2. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมในสภาพสังคมที่มีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. มีความรอบรู้ในการนำทฤษฎี ผลการวิจัย มาประยุกต์ในศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์

4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีภาวะการเป็นผู้นำทางวิชาการด้านคอพิวเตอร์

5. มีความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวของศาสตร์และศิลป์ทางคอมพิวเตอร์และอื่นๆ มีความมุ่งมั่นใน

การพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

6. มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา

วิชาชีพคอมพิวเตอร์และการพัฒนาตนเอง


งานวิจัย

ปีที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งทุน

2555
อิทธิพลของครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่มีต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ( กลุ่ม 50%)
ดร.วรรณะ   บรรจง -
2555
องค์ประกอบคุณลักษณะอาจารย์คณะครุศาสตร์ เพื่อการผลิตครูยุคใหม่
ดร.สถาพร  สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555
การพัฒนารูปแบบทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู โดยใช้การเรียนรู้  โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี นางอัญชลี  แสงอาวุธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการให้คำปรึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มรส.
น.ส.นิรมล  จันทร์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555
การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักศึกษาครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
น.ส.พุทธชาด  หนูนาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมายเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
น.ส.ภวิกา  ภักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555
การสร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก เรื่อง E-learning  สำหรับนักศึกษาครู  ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
น.ส.พิชามญชุ์  ศักดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนของนักศึกษาครูและประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดียที่ใช้ปัญหาเป็นหลักผ่านระบบเครือข่าย
ผศ.ดร.น้ำอ้อย  มิตรกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในภูมิภาคอาเซียน ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กลุ่ม3 การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
น.ส.ทรงศรี  ชำนาญกิจ
สกศ.
2555
สำรวจและประเมินการจัดการศึกษาจังหวัดชุมพร  กระบี่  และระนอง
ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ์
สกศ.
2555
การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับคุณลักษณ์ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ผศ.ว่าที่ร.ต.สิริสวัสช์  ทองก้านเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555
การศึกษาแนวคิดการออกแบบสื่อการละเล่นพื้นบ้านตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อการสร้างสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องแรงและการเคลื่อนที่  (กลุ่ม  60%)
ผศ.อุไรวรรณ   มีเพียร
สนง.คณะกรรการการอุดมศึกษา
2555
การศึกษาแนวคิดการออกแบบสื่อการละเล่นพื้นบ้านตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อการสร้างสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องแรงและการเคลื่อนที่  (กลุ่ม  20%)
ผศ.วิลาวัณย์  ทิพย์สุวรรณพร
สนง.คณะกรรการการอุดมศึกษา
2555
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ฯ (กลุ่ม 60%)
น.ส.วิชุนี  พันธ์น้อย
อบต.ตะเคียนทอง
2555
ตำนานหรือนิทานพื้นบ้านกับกระบวนการขัดเกลาเยาวชนภาคใต้
ดร.ทวัช  บุญแสง
สนง.คณะกรรการการอุดมศึกษา
2555
โครงการความทรงจำเกี่ยวกับการอพยพในอาเซียน , โครงการย่อยการอพยพในเวียดนาม ( กลุ่ม 50%)
นายธวัชชัย  พรหมณะ
สวช. กระทรวงวัฒนธรรม
2555
สำรวจข้อมูลและประเมินผลทางการจัดการศึกษาจังหวัดชุมพร , กระบี่ , ระนอง
น.ส.อัญชลี  มั่นคง
สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
2555
การพัฒนาชุดการเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
น.ส.อัญชลี  มั่นคง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง "โลกของเราและตรีโกณมิติ" เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ดร.พิมพลักษณ์  ว่องอภิวัฒน์กุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555
บทดิเกร์ฮูลู : คุณค่าทางภาษาและการสื่อสารที่เชื่อมโยงกับสังคมชายแดนใต้และโลกมาลายู
น.ส.ธวัลรัตน์  พรหมวิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555
ผลของการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างบนเว็บเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา
น.ส.พิชญธิดา  ศรีธิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555
ผลของการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
น.ส.สุรีรัตน์  อักษรกาญจน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงการทางเทคโนโลยีการศึกษา  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นายชวกิจ  ทองนุ้ยพราหมณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555
การพัฒนาผลงานจิตรกรรมสีน้ำชุด สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันบนคลองร้อยสาย(ผลงานสร้างสรรค์)
นายทรงเกียรติ  บัวลอย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2556
บูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการศึกษาแนวคิดการออกแบบสื่อการละเล่นพื้นบ้านตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ผศ.อุไรวรรณ  มีเพียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2556
การพัฒนาชุดฝึกอบรมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เรื่องการเลี้ยงเป็ดและการผลิตไข่เค็มในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (กลุ่ม 30%)
น.ส.อัญชลี  มั่นคง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2556
การพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  โดยใช้ชุดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ครูปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับสาขาที่สอน  สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บท. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
น.ส.สุนทรี  แซ่บ่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2556
ศึกษาการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
นายธนาวุฒิ  ศรีวิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
งานบริการวิชาการ

โครงการ

สถานที่

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ครุศาสตร์สร้างสรรค์วิชาชีพครูสู่ 1 อำเภอ 1 อบต.

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

7 กันยายน 2555

ดร.โสภณ  เพ็ชรพวง

พัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอนรายวิชาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

เมษายน -มิถุนายน 2555

ฝ่ายจัดการศึกษา

ติดต่อคณะ


Faculty of Education

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่:  เลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
โทรศัพท์: 077-355-645 ,โทรสาร: 077-355-646 
อีเมล์:  education@sru.ac.th
เว็บไซต์: http://edu.sru.ac.th/