ประวัติคณะ

         ปี 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดตั้งสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2547

         วันที่ 18 เมษายน 2551 สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มีมติจัดตั้ง “คณะนิติศาสตร์” ขึ้น วันที่ 11 มิถุนายน 2551 เนติบัณฑิตยสภารับรองหลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

         วันที่ 27 มีนาคม 2552 สภาทนายความรับรองหลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี


ปรัชญา

         ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ทั้งทางกฤษฎีและปฏิบัติ เข้าใจและรู้จักการประยุกต์ใช้กฎหมายให้เข้ากับปัญหาและสภาพแวดล้อมในเขตฝั่งทะเลภาคใต้ มีความรู้ทางกฎหมายกว้างขวาง สามารถนำไปศึกษาต่อยอดในวิชาชั้นสูงเฉพาะได้

วิสัยทัศน์

         ศูนย์การศึกษากฎหมายแห่งภูมิภาค เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

         บ่มเพาะวิชาการ สร้างประสบการณ์วิชาชีพ

คณะผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา
ตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์
การศึกษา น.ม.(นิติศาสตร์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทรศัพท์ภายใน 077-355623
อีเมล์ -
ความเชี่ยวชาญ -ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล
ตำแหน่ง รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
การศึกษา น.ม.(นิติศาสตร์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทรศัพท์ภายใน 0-7735-5623
อีเมล์ phettameaw@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ กฎหมายตั๋วเงินนายทศพร จินดาวรรณ
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนและบริหารงานบุคลากร
การศึกษา น.ม.(นิติศาสตร์)
สถาบัน
โทรศัพท์ภายใน
อีเมล์ -
ความเชี่ยวชาญ -นายกิตติพิชญ์ โสภา
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิกษ์เก่า
การศึกษา น.ม.(นิติศาสตร์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามตาปี
โทรศัพท์ภายใน 0-7735-5623
อีเมล์ -
ความเชี่ยวชาญ -นางสาวเพ็ญวดี ภักดีคำ
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์
การศึกษา ศศ.ม.
สถาบัน มหาวิทยาลับราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 0-7735-5623
อีเมล์ -
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย นิติศาสตร์บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย นิติศาสตร์บัณฑิต ชื่อย่อ: น.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of laws ชื่อย่อ: LL.B
คุณสมบัติหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

          -


งานวิจัย

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งทุน

2554
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นายทศพร  จินดาวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
2554
กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภาคธุรกิจ : ศึกษากรณีปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
ว่าที่ ร.ต.ณฐภัทร  ถิรารางค์กูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
2554 การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาบังคับใช้ในชุมชนแทนการลงโทษจำคุก : ศึกษากรณีตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายชาญชัย  ชูทุ่งยอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
2553
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นายศักดิ์ชัย  บุญรอดรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
2553 วิเคราะห์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาไทยของคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นางสาวเพ็ญวดี ภักดีคำ ,นายเพชร  ขวัญใจสกุล และนายรพี  พิกุลงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ


กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
      เพื่อร่วมมือและสนับสนุนระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการผลิตบัณฑิตด้านกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย การทำวิจัยด้านกฎหมาย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ด้านกฎหมายหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทั้งระบบ ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ


กระทรวงยุติธรรม
      เพื่อร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมาย และการบริหารงานยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม


ติดต่อคณะ

Faculty of Law

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่:  เลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์ 84100
โทรศัพท์: โทร.077-355-623  โทรสาร: 077-355-623
อีเมล์:  law@sru.ac.th
เว็บไซต์: http://law.sru.ac.th/