ประวัติคณะ

         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนามาจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 เปิดสอนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 และระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยมีการพัฒนาตามลำดับ ดังนี้

ปีการศึกษา 2519 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
2521
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
2522
เปิดโครงการอบรมครูและบุคลากรประจำการ (อคป.) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2523

เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกคหกรรมศาสตร์

เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี 2 ปี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป   

2525
เปิดสอนหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกคณิตศาสตร์
2527
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
2528
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2530
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
2535
ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี        
2536
เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา (อ.วท.) สาขาวิชาการอาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ และสาขาวิชาสุขศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี)
2538
เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ส่งเสริมสุขภาพเด็ก)
2539
เปิดสอนระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์
2541
เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกเทคโนโลยีเซรามิก
2542
เปลี่ยนการบริหารวิชาการจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา  เปิดสอนระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกไฟฟ้า วิชาเอกช่างโลหะ และวิชาเอกเครื่องกล
2543
เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์
2544
เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีเซรามิกส์
2545
งดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ส่งเสริมสุขภาพเด็ก) และคหกรรมศาสตร์ทั่วไปสาขาอาหารและโภชนาการ
2546
เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา
2548
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2549
เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
2550
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2550
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2552
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
2553
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
2554
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ผ่านการรับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ปัจจุบัน
เปิดสอน 17 สาขาวิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร (แขนงพืชศาสตร์) วิทยาศาสตร์การเกษตร (แขนงสัตวบาล) เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์     เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แขนงมัลติมีเดีย  แขนงโทรคมนาคมเพื่อการสื่อสาร และการบริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

ปรัชญา

          องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสังคมพัฒนา

วิสัยทัศน์

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ

          1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในด้านความรู้ในสาขาที่ศึกษา มีระบบคิดที่ดี มีจริยธรรมในวิชาชีพ มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีความเป็นไทย

          2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

          3. บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาสู่ชุมชนโดยคลินิกเทคโนโลยี

          4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

          5. เรียนรู้และส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น

          6. ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุรินทร์ สมณะ
ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
การศึกษา วท.ม. คณิตศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทรศัพท์ 077 913368
อีเมล์ somporn@sru.ac.th
ความเชี่ยวชาญ


ดร. เกษร เมืองทิพย์
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
การศึกษา วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตพืช
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์
อีเมล์ kesorn@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาของพืช


อาจารย์จันทรา บุญวิชัย
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
การศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์ 077-355633
อีเมล์ chantra.bun@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ ระบบปฏิบัติการ


อาจารย์อาดือนา นิโด
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา
การศึกษา คม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
โทรศัพท์ 077-355633
อีเมล์ chai_putra@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ พฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนและการประเมินผล


ดร. สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษา ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 077-355633
อีเมล์ supannikar@sru.ac.th
ความเชี่ยวชาญ จุลชีววิทยาทางอาหาร การจัดการด้านความปลอด ภัยอาหาร โพรไบโอติก อาหารหมักนางสาวขนิษฐา วิโสจสงคราม
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
การศึกษา บธ.ม.บริหารธุรกิจ
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-355633 ภายใน 587
อีเมล์ nv_nitta@hotmail.com


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Science  Program  in  Mathematics
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Science (Mathematics)
คุณสมบัติสาขาวิชาคณิตศาสตร์

          เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถทางคณิตศาสตร์  มีการคิดที่เป็นระบบ  สามารถแก้ปัญหา  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น นักคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และครู/อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน/สถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ


หลักสูตรอุตสหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรอุตสหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology in Materials Technology and Manufacturing
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย อุตสหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology (Materials Technology and  Manufacturing)
คุณสมบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต

          การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทางด้านอุตสาหกรรมต้องพึ่งบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต ซึ่งเป็นสิ่งที่มีส่วนช่วยอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ความก้าวหน้าทางด้านวัสดุ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ หรือแม้แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมทำให้ต้องมีการพัฒนาวัสดุและการผลิตซึ่งเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก  การเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตของประเทศนั้นจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาวัสดุและการผลิต ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทักษะในการทำงานจริงในภาค อุตสาหกรรม หลักสูตรนี้จะสร้างองค์ความรู้และสร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีวัสดุและการผลิตเพื่อผลักดันให้ประเทศได้พึ่งตัวเองทางเทคโนโลยีและสามารถส่งออกเทคโนโลยีได้ในอนาคต สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่นรับราชการเป็นพนักงานในหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  เป็นนักเทคโนโลยีวัสดุ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทำงานผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ประกอบการที่ประดิษฐ์คิดค้นวัสดุต่างๆ หรือวัสดุทดแทนจากวัสดุธรรมชาติ และ/หรือวัสดุเหลือทิ้ง  หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Aquaculture Technology
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Aquaculture Technology)
คุณสมบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          ความสำคัญของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ส่งผลต่อการผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศักยภาพการผลิตและแข่งขันระดับชาติ ระดับภูมิภาค ทางสาขาวิชาจึงได้เร่งรัดในการพัฒนาหลักสูตร สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานสถานประกอบการในท้องถิ่น เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการศึกษาเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น นักวิชาการด้านประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัดฟาร์มเอกชนและรัฐบาล นักวิจัยในหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และธุรกิจอื่น ๆ เช่น  ธุรกิจผลิตและส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการอาหารและยาสัตว์น้ำ บริษัทให้คำปรึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจสอบสัตว์น้ำอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Industrial Electrical Technology
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Industrial Electrical Technology)
คุณสมบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

          หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมเป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี ต้องขอความร่วมมือจากคณะและสาขาวิชาอื่น เพื่อให้เหมาะสมกับหลักสูตรด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น สามารถทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น ประสานงานระหว่างวิศวกรกับผู้ปฏิบัติงาน  ฝ่ายซ่อมบำรุง ผู้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้า  รับราชการในกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย  หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ


หลักสูตรอุตสหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรอุตสหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology in Industrial Management Technology
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย อุตสหกรรมศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology (Industrial Management Technology)
คุณสมบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

          ศาสตร์เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมแข่งขันและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับการดำเนินงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นอันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ สามารถทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น  นักธุรกิจด้านการจัดการอุตสาหกรรม  ผู้ประสานงานระหว่างวิศวกรกับผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ควบคุม และการบริหารงานอุตสาหกรรม  สามารถรับราชการในหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Information Technology
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Information Technology)
คุณสมบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมแข่งขัน และรองรับการเข้าสู่ประคมอาเซียน ซึ่งต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น การมีข้อมูลและสารสนเทศที่พร้อม เพียงพอต่อการวางแผนและตัดสินใจ อันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น พนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานวิเคราะห์ออกแบบระบบงานสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ต   พนักงานคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Physics
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Physics)
คุณสมบัติสาขาวิชาฟิสิกส์

          สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นสาขาที่มีความสำคัญและจำเป็นเนื่องจากฟิสิกส์ เป็นวิทยาศาสตร์ พื้นฐานที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงปริมาณทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติตั้งแต่ระบบอนุภาคมูลฐานที่มี ขนาดเล็กมาก จนกระทั่งถึงระบบขนาดใหญ่  เช่น จักรวาล นอกจากนี้ฟิสิกส์ยังสามารถบูรณาการกับศาสตร์ อื่น เช่น เคมี  ชีววิทยาวิศวกรรมศาสตร์  วัสดุ ศาสตร์  การแพทย์  และยังสามารถประดิษฐ์ คิดค้นเทคโนโลยี  และนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ ในภาคอุตสาหกรรม จนทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างที่โลกเป็นอยู่ในปัจจุบันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตให้รองรับกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน  สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่นรับราชการเป็นพนักงานในหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมอุตุนิยมวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมทรัพยากรน้ำบาดลาล สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และการไฟฟ้านครหลวง ฯลฯ ทำงานในบริษัทเอกชน เช่น บริษัทเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ บริษัทขุดเจาะน้ำมัน บริษัทผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า  หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Computer Technology
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Computer Technology)
คุณสมบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

          บัณฑิตที่มีคุณภาพในสังคมยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสร้างสรรค์ระบบงานทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในงานบริหารการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย โทรคมนาคมและการสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  หลักสูตร ๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-คำนวณ หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

          หลักสูตร ๔ ปี (ครอบ) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยต้องเรียนรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

          สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น ครู/อาจารย์ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ นักออกแบบกราฟิก นักผลิตสื่อมัลติมีเดีย ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่นธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Community Health
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Community Health)
คุณสมบัติสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการสาธารณสุขแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ ให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ ชุมชนและสังคม สามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข ภูมิปัญญาท้องถิ่น และดำเนินงานร่วมกันกับองค์กรชุมชน ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.)  นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  สาธารณสุขอำเภอ  ฝ่ายเวชปฏิบัติของโรงพยาบาล  รวมถึงสถานีอนามัย  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำองค์กรเอกชน  หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Biology
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Biology)
คุณสมบัติสาขาวิชาชีววิทยา 

          1.  ปรัชญาของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตโปรแกรมชีววิทยาที่มีคุณภาพ  มีความเข้าใจ  และสามารถประยุกต์ความรู้กับศาสตร์แขนงอื่น ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อก่อประโยชน์แก่สังคม

          2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

               2.1  ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสาขาวิชา  เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

               2.2  นำความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาไปเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไป ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับราชการครู หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Chemistry
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

ภาษาอังกฤษ Bachelor of  Science (Chemistry)
คุณสมบัติสาขาวิชาเคมี

          หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ทันเหตุการณ์   และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้น จากแหล่งความรู้นอกห้องเรียนที่ค้นคว้าได้จากระบบสารสนเทศที่เป็นสากลและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในหน่วยงานที่ต้องการบัณฑิตสาขาวิชานี้โดยตรงและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นโดยเน้นการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง  อันเป็นประโยชน์ต่อความเจริญของประเทศ อีกทั้งยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น รับราชการเป็นพนักงานวิทยาศาสตร์ ทำงานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร

ภาษาอังกฤษ Bachelor of  Science Program in Agricultural Sciences
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร)

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Agricultural Sciences)
คุณสมบัติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร

          ผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรมและศรัทธาในวิชาชีพ  สามารถถ่ายทอดวิทยาการทางด้านการเกษตรพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีระบบการจัดการทางการเกษตรเชิงธุรกิจ  ก้าวทันข้อมูลข่าวสาร  ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  และตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรต่อชุมชนในสังคม สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ครู/อาจารย์ นักวิจัย กรมปศุสัตว์  นักวิชาการสัตวบาล เจ้าหน้าที่การเกษตรของธนาคาร ทำงานกับองค์กรเอกชนด้านธุรกิจการเกษตร สารเคมีเกษตร รับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระ  และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Food Science and Technology)
คุณสมบัติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

          ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การอาหาร สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอิสระ สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทั้งของรัฐบาลและเอกชน  ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยและสนองต่อการพัฒนาประเทศ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน เช่น  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์ นักวิชาการ นักโภชนาการ นักวิจัยในสถาบันการศึกษา หรือสถาบันค้นคว้าและวิจัยทางด้านอาหาร  นักวิทยาศาสตร์ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร หรือประกอบอาชีพอิสระ  และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Environmental Science
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Environmental Science)
คุณสมบัติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

          ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิจัยและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมุมมองด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยและสนองต่อการพัฒนาประเทศ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม   ผู้ควบคุมสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ผู้ดำเนินการงานด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภาครัฐและเอกชน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม ทำงานในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภาคต่าง ๆ และหน่วยงานเทศบาล/อบต. ฯลฯ หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Computer Science
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Computer Science)
คุณสมบัติสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

          มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และกระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาและพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้และทักษะ รวมทั้งคุณธรรมเพื่อการประกอบอาชีพและพัฒนาท้องถิ่น สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน เช่น ครู/อาจารย์  โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ นักออกแบบกราฟิก นักผลิตสื่อมัลติมีเดีย ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่น ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือในหน่วยงานที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยศูนย์ บริษัทการสื่อสารโทรคมนาคมฯลฯหรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ได้ทั้งในและต่างประเทศ

งานวิจัย

ปีที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งทุน

2556
ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณน้ำมันในเซลล์สาหร่าย Botryococcus sp. ที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งในกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล
ดร.ชมพูนุท  ชัยรัตนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2554 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รำข้าวสาลีในอาหารเป็ดไข่ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ ผศ.โสภณ  บุญล้ำ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.
2554 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รำข้าวสาลีในอาหารเป็ดไข่ช่วงอายุ 2-8 สัปดาห์
ผศ.โสภณ  บุญล้ำ และน.ส.จุฑามาศ กระจ่างศรี
สกอ. ภาคใต้ตอนบน ปี 2554  (ทุนภายนอก)
2554
ศึกษารูปแบบการจัดการฟาร์มไก่พื้นเมืองในพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นระบบเกษตรผสมผสานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา : สภาพการผลิตไก่พื้นเมือง
ผศ.โสภณ  บุญล้ำ ,ดร.ชุติมา  เสพย์ธรรม ,นายพีรวัจน์  ชูเพ็ง และน.ส.จุฑามาศ กระจ่างศรี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ปี 2554  (ทุนภายนอก)
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา
อาจารย์กฤตภาส  จินาภาค
ชุดโครงการความร่วมมือ (สกว.+มรส.) รุ่นที่ 2
2554 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุต่อคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันดิบใน
อาจารย์ธนสาร   เดชนะ
งบประมาณแผ่นดิน

งานบริการวิชาการ

โครงการ

สถานที่

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหนอนนกเชิงพานิชย์

อาคารสัตวบาล

18 - 26 พฤษภาคม 2555

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร แขนงสัตวบาล

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2555

ศูนย์วิทยาศาสตร์

16 - 18 สิงหาคม 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม
ศูนย์วิทยาศาสตร์
30 - 31 กรกฏาคม 2555
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ศูนย์วิทยาศาสตร์
14 -15 สิงหาคม 2555
ศูนย์วิทยาศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์
18 - 20 กรกฏาคม 2555
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โรงเรียนควรสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร
22 ธันวาคม 2554 และ 10 กรกฎาคม 2555
สาขาวิชาเคมี
อบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3
ศูนย์วิทยาศาสตร์
27 - 28 มีนาคม 2555
สาขาวิชาเคมี
ลดช่องว่างดิจิตอล
อาคารปังกรรัศมีโชติ
8 - 9 กันยายน 2555
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างสื่อการสอน
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 -24 พฤษภาคม 2555
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ค่ายฟิสิกส์
ศูนย์วิทยาศาสตร์
17 - 18 ธันวาคม 2555
ศูนย์วิทยาศาสตร์
อบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะเทคนิคการการปฏิบัติการทางชีววิทยา
ศูนย์วิทยาศาสตร์
24 - 26 สิงหาคม 2555
สาขาวิชาชีววิทยา

โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และบริษัทศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอันเป็นอาชีพที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและมีผลต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมและการศึกษาของประเทศจึงมีความเห็นสอดคล้องกันการประสานความร่วมมือในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และร่วมมือกันพัฒนาองค์กรความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงเพื่อประโยชน์ของทั้งสององค์กร อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติIn order to advance friendly relations between Suratthani Rajabhat university, Thailand and National Taiwan Ocean University, Taiwan join in the following agreement on the promotion of education and academic exchanges between the two universities.
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพื่อแสดงถึงความตกลงร่วมกัน ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ด้วยความประสงค์ที่จะร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างโรงเรียนเทพมิตรศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 จากเจตจำนงร่วมกันในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาM-Community GreenEve2Peace (GE2P) for Fishing Community is a project with the collaboration of Surattani Rajabhat University and Khun Talay Fishing Community which aimed to enhance aquaculture management and preservation of fresh water lake in Surattani, Thailand. GE2P project team has adapted the GE2P system to tailor to the requirement of local fishing community. The system has started to benefit the fishing community since March 2012.

GE2P incorporates technology into the management and preservation of aquatic life. By using web and mobile technology, GE2P provide services that utilize the Short Message Services (SMS) gateway to disseminate information to the Khun Talay Fishing Community on the fishing activities such as date, time to feed fishes and the correct strategy to fishing based on the tide. GE2P also provides service that collects information on weather from various sources via the net to produce a reliable weather forecast. Based on the forecast, the system adminstrator in Khun Talay Fishing Community will formulate advice on fishing activities and broadcast it via SMS as well as the web. By incorporating such technologies, communication breakdowns are resolved and decision making on fishing activities are now done in a more appropriate and intelligent manner. Thus, it is hoped that this project could improve, thereby ensure the sustainability of aquaculture management.

The mission of this project is to globalize M-Community GreenEve2Peace for Fishing Community by providing proper education, information dissemination and promoting services to the fishing community to improve the quality of life through productive aquaculture and continuous local ecosystem conservation. In addition, the goal of this project is to establish links between the communities and to encourage the participation of fishing communities, fishing related companies and authorities from various countries in Southeast Asia.

ติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่:  เลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
โทรศัพท์: 077-35-5633 โทรสาร: 077- 355-636
อีเมล์:  sci@sru.ac.th
เว็บไซต์: http://sci.sru.ac.th/