ประวัติความเป็นมา

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นที่ต้องการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ปัจจุบันสำนักงานอยู่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีประวัติความเป็นมา ดังนี้

พ.ศ. 2519 ก่อตั้งวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ”
พ.ศ. 2540 จัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาโดยมี ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน เป็นประธานโครงการและต่อมาได้จัดตั้งเป็นบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล เป็นคณบดีคนแรก
พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2547 โปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏและทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย
ธันวาคม พ.ศ. 2555
ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี


ปรัชญา

         การเรียนรู้ ด้วยกระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


วิสัยทัศน์

         บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการผลิตนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สร้างองค์ความรู้เพื่อตอบสนองปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ


พันธกิจ

         1. จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีและหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตให้มีมาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติ

         2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่สนองตอบต่อการแก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในภูมิภาคต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นจรรยาบรรณและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในเวทีที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

         3. สนับสนุนการให้บริการวิชาการที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแก่ชุมชน ท้องถิ่นและเครือข่ายนานาชาติด้วยแก่นขององค์ความรู้จากงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาส่งเสริมการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากการวิจัยของผู้สอนบัณฑิตศึกษาเข้ากับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ผลักดันผลงานของบัณฑิตวิทยาลัยเข้าสู่มาตรฐานสากล และจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านและมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

         4. สร้างความตระหนักและจิตสำนึกความเป็นไทยส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจการนักศึกษาและการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

         5. พัฒนานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ อาเซียนและนานาชาติ เป็นคนดีและมีคุณค่าโดยกระตุ้นการพัฒนาด้านวิชาการ เน้นหลักการด้านจรรยาบรรณ บุคลิกภาพ และการดำรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมของวัฒนธรรมข้ามชาติ

         6. ส่งเสริมงานวิเทศสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยโดยเน้นการทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน และขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

         7. ดำเนินงานโดยใช้เกณฑ์ในการประกันคุณภาพเป็นกลไกของประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมกิจกรรมที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์และการประกันคุณภาพ

         8. เน้นการเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยบริหารจัดการด้วยกลไกของฝ่ายตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม

คณะผู้บริหาร

ดร.วัฒนา รัตนพรหม
ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
การศึกษา ศษ.ด. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์
อีเมล์
ความเชี่ยวชาญ การออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนเพื่อทักษะการคิดวิเคราะห์ดร.
ตำแหน่ง รองคณบดี
การศึกษา
สถาบัน
โทรศัพท์
อีเมล์
ความเชี่ยวชาญนางสาววิภาวดี คัมภีร์ทรัพย์
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
การศึกษา บธ.ม.การจัดการทั่วไป
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
โทรศัพท์
อีเมล์หลักสูตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Educational  Administration
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ชื่อย่อ: ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

ภาษาอังกฤษ Master of Education (Educational Administration) ชื่อย่อ: M.Ed. (Educational Administration)
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีทางด้านการบริหารการศึกษา สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Curriculum and Instruction
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรและการสอน) ชื่อย่อ: ค.ม.  (หลักสูตรและการสอน)

ภาษาอังกฤษ Master of Education (Curriculum and Instruction) ชื่อย่อ :   M.Ed. (Curriculum and Instruction)
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา

ภาษาอังกฤษ Master’s Degree Program of Education in Mathematics Education
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา) ชื่อย่อ: ค.ม. ( คณิตศาสตร์ศึกษา)

ภาษาอังกฤษ Master of Education (Mathematics Education) ชื่อย่อ :   M.Ed. (Mathematics Education)
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งพัฒนาครูคณิตศาสตร์ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการให้มีขีดความสามารถในการสอน การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม สามารถประยุกต์สู่การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ

ภาษาอังกฤษ Master of Education in Teaching English for Academic and Occupational  Purposes
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)  ชื่อย่อ: ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)

ภาษาอังกฤษ Master of Education (Teaching English for Academic and Occupational  Purposes) ชื่อย่อ :   M.Ed. (Teaching English for Academic and Occupational Purposes)
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในเชิงทฤษฎีและทักษะการใช้ภาษา และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ภาษาอังกฤษ Master Degree of Education in Science Education
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)  ชื่อย่อ: ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

ภาษาอังกฤษ Master of Education in Science Education ชื่อย่อ :   M. Ed. (Science Education)
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการให้มีขีดความสามารถในการสอน การผลิตสื่อ การวิจัยและพัฒนาการสอนด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ภาษาอังกฤษ Master's Degree Program of Arts in Social Sciences  for Development
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)  ชื่อย่อ: ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

ภาษาอังกฤษ Master's of Arts (Social Sciences for  Development) ชื่อย่อ :   M.A. (Social Sciences for Development)
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งพัฒนานักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านสังคมศาสตร์ให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นำท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา

ภาษาอังกฤษ Master of Arts Program in Development Strategy
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา  ชื่อย่อ: ศศ.ม  (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ภาษาอังกฤษ Master of Arts in Development Strategy   ชื่อย่อ :  M.A. (Development Strategy)
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งพัฒนาผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้บริหารองค์กรต่างๆ ให้มีความรู้และทักษะด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ภาษาอังกฤษ Master of Science (Environmental Education)
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)  ชื่อย่อ: วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

ภาษาอังกฤษ Master of Science (Environmental Education)   ชื่อย่อ :  M.Sc. (Environmental Education)
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิชาการและนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ชื่อย่อ: บธ.ม.

ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration  ชื่อย่อ :  M.B.A.
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ทักษะและจรรยาบรรณ ในการเป็นผู้ประกอบการ มีขีดความสามารถในการวิจัย มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการธุรกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับสากล


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ Master of Public Administration
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ชื่อย่อ: รป.ม.

ภาษาอังกฤษ Master  of  Public  Administration  ชื่อย่อ :  M.P.A.
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งพัฒนานักบริหารและผู้นำท้องถิ่นให้มีความสามารถในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถประยุกต์สู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ Master of Public Health Program
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  ชื่อย่อ: ส.ม.

ภาษาอังกฤษ Master of Public Health  ชื่อย่อ :  M.P.H.
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งผลิตนักวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงที่มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการความรู้ที่เป็นสากลเข้ากับความจำเป็นและปัญหาสาธารณสุขในท้องถิ่นตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา

ภาษาอังกฤษ Doctor of Education Program in Leadership in Educational Management
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา)  ชื่อย่อ: ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา)

ภาษาอังกฤษ Doctor of Education (Leadership in Educational Management)  ชื่อย่อ :  Ed.D. (Leadership in Educational Management)
คุณสมบัติสาขาวิชา

          สามารถผลิตนักบริหารจัดการศึกษาในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรอบรู้ความเข้าใจในบริบททางการศึกษาอย่างลึกซึ้ง และประยุกต์ใช้การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่นและของประเทศ

งานวิจัย

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งทุน

2555
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำขนมไทยในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาววาสนา บุญทอง
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เสียง และการได้ยิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นายสงกรานต์ ณ ถลาง
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง อาหารไทยเพื่อสุขภาพจากผักสีเขียวในท้องถิ่น
นางสาวสมใจ เพชรชิต
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การส่งเสริมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการทำวิจัย ในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวปิยลักษณ์ ปักเข็ม
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 พฤติกรรมการซื้ออาหารสำเร็จรูปของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
นางสาววรลักษณ์  โตเขียว
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ตของประชาชนในจังหวัดชุมพร
นางสาววันเพ็ญ รัตนรัตน์
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวศิริณภา รัฐนิยม
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง WE LOVE SURATTHANI เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวบุศราภรณ์ สมบุญ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การศึกษาชีวภาพความพร้อมของแคดเมี่ยมและตะกั่วในตัวอย่างหอยนางรมและปลากะพง โดยใช้วิธี Physiologically Based Extraction Test
นางสาวสุพัตศา ศรีรักษา
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การคัดเลือกและศึกษาสมบัติของเอนไซม์ไลเปสจากราที่แยกจากดิน
นางสาวปรีดาพร ยศเมฆ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การคัดเลือกและศึกษาสมบัติเอนไซม์ไลเปส จากแบคทีเรียที่แยกจากดิน
นางสาวสุธาสินี นาคน้อย
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ประสบการณ์การเสพใบกระท่อม : กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย
นายอาทิตย์ บุญรอดชู
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่
นางเดือนเพ็ญ เพ็ญรัตน์
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล แบบเครือข่ายของโรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่
นางเกียรติสุดา บุณยเกียรติ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่แผนกฝากครรภ์โรงพยาบาลพนม อำเภอพนม  จังหวัดกระบี่
นางพิราภรณ์ แหลมสัก
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียน
นางศุภมาศ หอยสกุล
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องตัวหารร่วมและตัวคูณร่วมน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางเปรมทิพย์ รัตนคม
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง มิติและ ความสัมพันธ์ของเรขาคณิตสามมิติ โดยใช้ การสอนแบบปฏิบัติการ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวสุรัชตา สังข์ทองจีน
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องสมการและ การแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6
นางสาวพจณีย์กาญจนเสนา
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบท พีทาโกรัส วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางอุษา สื่อมโนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  การแยกตัวประกอบพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางพเยาว์ สูนกามรัตน์
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการปฏิบัติตน ตามหลักธรรมทิศทั้งหกของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาล 3  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พระชาญชัย บารมีชัย
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวจิตติพร ภูมิประสิทธิ์
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องทศนิยม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวอุราภรณ์ แก้วหนู
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวอรอุมา บุณยรัตน์
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
นางสาวชุติมา มากสอน
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้เทคนิคทีพีเอส
นางสาวพิมพมาศ พรหมมา
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของ โรคชิคุนกุนย่าที่มีผลกระทบมาจากนักท่องเที่ยว
นางสาววิรมณ ดุลยะศิริ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีผลจากการปรับปรุงตัวด้านไวรัส
นางสาวสุภาภรณ์ ลวณะสกล
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (m-Learning) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
นางสาวกนกวรรณ กันชนะ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ผลการใช้นิทานอีสปในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นางสาวขวัญชนก คุ้มสุวรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศุภมิตกาญจนดิษฐ์ จำกัด อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายวัชรินทร์ รุ่งทอง
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 พัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่
นางสาวฉวีวรรณ นิธิปฏิคม
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 พัฒนาจิตสาธารณะด้านการใช้สาธารณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนวัดบางคราม  ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวมณฑาทิพย์  เผือกสุวรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้ ชุดฝึกอบรมความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวอิศริยา ทองแกมแก้ว
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Present Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสุภัทรา ด้วงรอด
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง  ระบบนิเวศ
นางสาวศรีสุรางค์ โชติพิรัตน์
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ หาความรู้ เรื่อง สารและสมบัติของสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวศุภาภรณ์ แก้วเถื่อน
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแบบฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางอุทัย วัฒนคีรี
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ร่างกายมนุษย์
นางสาวขวัญใจ ชูโชติ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พันธะเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวประภากร เชาวลิต
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
นางสาวเสาวลักษณ์  ทองแก้ว 
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาด ของวัณโรคของผู้ต้องขังในเรือนจำ
นางสาวสมฤดี เมฆฉาย
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยาที่มีผลมาจากแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายพิชญพงศ์ ชาตะกูล
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง  การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาววิจิตรา พลวิชัย
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาบทเรียนโมดูลวิชาฟิสิกส์ เรื่อง  คลื่น สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายธีรเดช สกุลอ่อน
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวสินีนาถ อารีย์
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวฐิติยาภรณ์ จิตราภิรมย์
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยในเขตเทศบาลสุราษฎร์ธานี
นางสาวจินตรา  อุดมวิทยาไกร
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวพักตร์ผกา ศรีสว่าง
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง ลอการิทึม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นางสาวปิยรัตน์  ชวภัทรโสภณ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของไม้โกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกป่าชายเลนที่เสียจากสึนามิ อำเภอตะกั่วป่า จังหวักพังงา
ว่าที่ร้อยตรีพหุธน  คุระวรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหา ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นางรุจิเรศ พูนมาศ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
          บัณฑิตวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ในการพัฒนามาตรฐานความรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน  โดยการจัดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูให้กับครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ 


ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย          

Graduate School

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย
ที่อยู่:  เลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
โทรศัพท์: 077 3913315-7   โทรสาร: 077 355470
อีเมล์ :
graduate@sru.ac.th
เว็บไซต์: http://graduate.sru.ac.th/