ประวัติความเป็นมา

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นที่ต้องการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ปัจจุบันสำนักงานอยู่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีประวัติความเป็นมา ดังนี้

พ.ศ. 2519 ก่อตั้งวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ”
พ.ศ. 2540 จัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาโดยมี ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน เป็นประธานโครงการและต่อมาได้จัดตั้งเป็นบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล เป็นคณบดีคนแรก
พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2547 โปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏและทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย
ธันวาคม พ.ศ. 2555
ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี


ปรัชญา

         การเรียนรู้ ด้วยกระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


วิสัยทัศน์

         บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการผลิตนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สร้างองค์ความรู้เพื่อตอบสนองปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ


พันธกิจ

         1. จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีและหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตให้มีมาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติ

         2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่สนองตอบต่อการแก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในภูมิภาคต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นจรรยาบรรณและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในเวทีที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

         3. สนับสนุนการให้บริการวิชาการที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแก่ชุมชน ท้องถิ่นและเครือข่ายนานาชาติด้วยแก่นขององค์ความรู้จากงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาส่งเสริมการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากการวิจัยของผู้สอนบัณฑิตศึกษาเข้ากับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ผลักดันผลงานของบัณฑิตวิทยาลัยเข้าสู่มาตรฐานสากล และจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านและมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

         4. สร้างความตระหนักและจิตสำนึกความเป็นไทยส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจการนักศึกษาและการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

         5. พัฒนานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ อาเซียนและนานาชาติ เป็นคนดีและมีคุณค่าโดยกระตุ้นการพัฒนาด้านวิชาการ เน้นหลักการด้านจรรยาบรรณ บุคลิกภาพ และการดำรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมของวัฒนธรรมข้ามชาติ

         6. ส่งเสริมงานวิเทศสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยโดยเน้นการทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน และขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

         7. ดำเนินงานโดยใช้เกณฑ์ในการประกันคุณภาพเป็นกลไกของประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมกิจกรรมที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์และการประกันคุณภาพ

         8. เน้นการเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยบริหารจัดการด้วยกลไกของฝ่ายตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม

คณะผู้บริหาร

ดร.วัฒนา รัตนพรหม
ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
การศึกษา ศษ.ด. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์
อีเมล์
ความเชี่ยวชาญ การออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนเพื่อทักษะการคิดวิเคราะห์ดร.เกวลิน อังคณานนท์
ตำแหน่ง รองคณบดี
การศึกษา Ph.D. Computer Scicene
สถาบัน University of Southampton
โทรศัพท์
อีเมล์ kewalin.ang@sru.ac.th
ความเชี่ยวชาญดร.กฤษณะ ทองแก้ว
ตำแหน่ง รองคณบดี
การศึกษา ปร.ด.สังคมวิทยา
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์
อีเมล์ krishna.tho@sru.ac.thหลักสูตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Educational  Administration
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ชื่อย่อ: ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

ภาษาอังกฤษ Master of Education (Educational Administration) ชื่อย่อ: M.Ed. (Educational Administration)
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีทางด้านการบริหารการศึกษา สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Curriculum and Instruction
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรและการสอน) ชื่อย่อ: ค.ม.  (หลักสูตรและการสอน)

ภาษาอังกฤษ Master of Education (Curriculum and Instruction) ชื่อย่อ :   M.Ed. (Curriculum and Instruction)
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา

ภาษาอังกฤษ Master’s Degree Program of Education in Mathematics Education
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา) ชื่อย่อ: ค.ม. ( คณิตศาสตร์ศึกษา)

ภาษาอังกฤษ Master of Education (Mathematics Education) ชื่อย่อ :   M.Ed. (Mathematics Education)
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งพัฒนาครูคณิตศาสตร์ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการให้มีขีดความสามารถในการสอน การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม สามารถประยุกต์สู่การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ

ภาษาอังกฤษ Master of Education in Teaching English for Academic and Occupational  Purposes
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)  ชื่อย่อ: ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)

ภาษาอังกฤษ Master of Education (Teaching English for Academic and Occupational  Purposes) ชื่อย่อ :   M.Ed. (Teaching English for Academic and Occupational Purposes)
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในเชิงทฤษฎีและทักษะการใช้ภาษา และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ภาษาอังกฤษ Master Degree of Education in Science Education
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)  ชื่อย่อ: ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

ภาษาอังกฤษ Master of Education in Science Education ชื่อย่อ :   M. Ed. (Science Education)
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการให้มีขีดความสามารถในการสอน การผลิตสื่อ การวิจัยและพัฒนาการสอนด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ภาษาอังกฤษ Master's Degree Program of Arts in Social Sciences  for Development
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)  ชื่อย่อ: ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

ภาษาอังกฤษ Master's of Arts (Social Sciences for  Development) ชื่อย่อ :   M.A. (Social Sciences for Development)
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งพัฒนานักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านสังคมศาสตร์ให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นำท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา

ภาษาอังกฤษ Master of Arts Program in Development Strategy
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา  ชื่อย่อ: ศศ.ม  (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ภาษาอังกฤษ Master of Arts in Development Strategy   ชื่อย่อ :  M.A. (Development Strategy)
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งพัฒนาผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้บริหารองค์กรต่างๆ ให้มีความรู้และทักษะด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ภาษาอังกฤษ Master of Science (Environmental Education)
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)  ชื่อย่อ: วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

ภาษาอังกฤษ Master of Science (Environmental Education)   ชื่อย่อ :  M.Sc. (Environmental Education)
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิชาการและนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ชื่อย่อ: บธ.ม.

ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration  ชื่อย่อ :  M.B.A.
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ทักษะและจรรยาบรรณ ในการเป็นผู้ประกอบการ มีขีดความสามารถในการวิจัย มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการธุรกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับสากล


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ Master of Public Administration
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ชื่อย่อ: รป.ม.

ภาษาอังกฤษ Master  of  Public  Administration  ชื่อย่อ :  M.P.A.
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งพัฒนานักบริหารและผู้นำท้องถิ่นให้มีความสามารถในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถประยุกต์สู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ Master of Public Health Program
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  ชื่อย่อ: ส.ม.

ภาษาอังกฤษ Master of Public Health  ชื่อย่อ :  M.P.H.
คุณสมบัติสาขาวิชา

          มุ่งผลิตนักวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงที่มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการความรู้ที่เป็นสากลเข้ากับความจำเป็นและปัญหาสาธารณสุขในท้องถิ่นตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา

ภาษาอังกฤษ Doctor of Education Program in Leadership in Educational Management
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา)  ชื่อย่อ: ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา)

ภาษาอังกฤษ Doctor of Education (Leadership in Educational Management)  ชื่อย่อ :  Ed.D. (Leadership in Educational Management)
คุณสมบัติสาขาวิชา

          สามารถผลิตนักบริหารจัดการศึกษาในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรอบรู้ความเข้าใจในบริบททางการศึกษาอย่างลึกซึ้ง และประยุกต์ใช้การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่นและของประเทศ

งานวิจัย

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งทุน

2555
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำขนมไทยในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาววาสนา บุญทอง
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เสียง และการได้ยิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นายสงกรานต์ ณ ถลาง
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง อาหารไทยเพื่อสุขภาพจากผักสีเขียวในท้องถิ่น
นางสาวสมใจ เพชรชิต
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การส่งเสริมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการทำวิจัย ในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวปิยลักษณ์ ปักเข็ม
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 พฤติกรรมการซื้ออาหารสำเร็จรูปของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
นางสาววรลักษณ์  โตเขียว
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ตของประชาชนในจังหวัดชุมพร
นางสาววันเพ็ญ รัตนรัตน์
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวศิริณภา รัฐนิยม
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง WE LOVE SURATTHANI เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวบุศราภรณ์ สมบุญ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การศึกษาชีวภาพความพร้อมของแคดเมี่ยมและตะกั่วในตัวอย่างหอยนางรมและปลากะพง โดยใช้วิธี Physiologically Based Extraction Test
นางสาวสุพัตศา ศรีรักษา
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การคัดเลือกและศึกษาสมบัติของเอนไซม์ไลเปสจากราที่แยกจากดิน
นางสาวปรีดาพร ยศเมฆ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การคัดเลือกและศึกษาสมบัติเอนไซม์ไลเปส จากแบคทีเรียที่แยกจากดิน
นางสาวสุธาสินี นาคน้อย
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ประสบการณ์การเสพใบกระท่อม : กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย
นายอาทิตย์ บุญรอดชู
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่
นางเดือนเพ็ญ เพ็ญรัตน์
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล แบบเครือข่ายของโรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่
นางเกียรติสุดา บุณยเกียรติ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่แผนกฝากครรภ์โรงพยาบาลพนม อำเภอพนม  จังหวัดกระบี่
นางพิราภรณ์ แหลมสัก
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียน
นางศุภมาศ หอยสกุล
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องตัวหารร่วมและตัวคูณร่วมน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางเปรมทิพย์ รัตนคม
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง มิติและ ความสัมพันธ์ของเรขาคณิตสามมิติ โดยใช้ การสอนแบบปฏิบัติการ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวสุรัชตา สังข์ทองจีน
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องสมการและ การแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6
นางสาวพจณีย์กาญจนเสนา
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบท พีทาโกรัส วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางอุษา สื่อมโนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  การแยกตัวประกอบพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางพเยาว์ สูนกามรัตน์
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการปฏิบัติตน ตามหลักธรรมทิศทั้งหกของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาล 3  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พระชาญชัย บารมีชัย
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวจิตติพร ภูมิประสิทธิ์
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องทศนิยม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวอุราภรณ์ แก้วหนู
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวอรอุมา บุณยรัตน์
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
นางสาวชุติมา มากสอน
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้เทคนิคทีพีเอส
นางสาวพิมพมาศ พรหมมา
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของ โรคชิคุนกุนย่าที่มีผลกระทบมาจากนักท่องเที่ยว
นางสาววิรมณ ดุลยะศิริ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีผลจากการปรับปรุงตัวด้านไวรัส
นางสาวสุภาภรณ์ ลวณะสกล
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (m-Learning) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
นางสาวกนกวรรณ กันชนะ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ผลการใช้นิทานอีสปในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นางสาวขวัญชนก คุ้มสุวรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศุภมิตกาญจนดิษฐ์ จำกัด อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายวัชรินทร์ รุ่งทอง
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 พัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่
นางสาวฉวีวรรณ นิธิปฏิคม
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 พัฒนาจิตสาธารณะด้านการใช้สาธารณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนวัดบางคราม  ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวมณฑาทิพย์  เผือกสุวรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้ ชุดฝึกอบรมความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวอิศริยา ทองแกมแก้ว
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Present Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสุภัทรา ด้วงรอด
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง  ระบบนิเวศ
นางสาวศรีสุรางค์ โชติพิรัตน์
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ หาความรู้ เรื่อง สารและสมบัติของสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวศุภาภรณ์ แก้วเถื่อน
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแบบฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางอุทัย วัฒนคีรี
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ร่างกายมนุษย์
นางสาวขวัญใจ ชูโชติ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พันธะเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวประภากร เชาวลิต
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
นางสาวเสาวลักษณ์  ทองแก้ว 
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาด ของวัณโรคของผู้ต้องขังในเรือนจำ
นางสาวสมฤดี เมฆฉาย
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยาที่มีผลมาจากแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายพิชญพงศ์ ชาตะกูล
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง  การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาววิจิตรา พลวิชัย
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาบทเรียนโมดูลวิชาฟิสิกส์ เรื่อง  คลื่น สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายธีรเดช สกุลอ่อน
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวสินีนาถ อารีย์
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวฐิติยาภรณ์ จิตราภิรมย์
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยในเขตเทศบาลสุราษฎร์ธานี
นางสาวจินตรา  อุดมวิทยาไกร
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวพักตร์ผกา ศรีสว่าง
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง ลอการิทึม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นางสาวปิยรัตน์  ชวภัทรโสภณ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของไม้โกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกป่าชายเลนที่เสียจากสึนามิ อำเภอตะกั่วป่า จังหวักพังงา
ว่าที่ร้อยตรีพหุธน  คุระวรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหา ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นางรุจิเรศ พูนมาศ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
          บัณฑิตวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ในการพัฒนามาตรฐานความรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน  โดยการจัดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูให้กับครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ 


ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย          

Graduate School

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย
ที่อยู่:  เลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
โทรศัพท์: 077 3913315-7   โทรสาร: 077 355470
อีเมล์ :
graduate@sru.ac.th
เว็บไซต์: http://graduate.sru.ac.th/