23 Apr 2019   มรส.จับมือ NBT สุราษฎร์ฯ ลงพื้นที่ร่วมต่อยอดการสร้างฝายมีชีวิต “การจัดการตนเองโดยชุมชน “
 
  19 Apr 2019   นิติฯ มรส.จัดงานวันสถาปนา ร่วมภาคภูมิใจ 15 ปี ในการผลิตบัณฑิตรับใช้สังคม
 
  11 Apr 2019   รก.อธิการบดี มรส. เข้าพบ องคมนตรี เพื่อรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย
 
  10 Apr 2019   ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัย มรส. ในโอกาสคว้ารางวัล Platinum Award ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
  10 Apr 2019   สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. เข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ในโครงการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)
 
  10 Apr 2019   มรส.ผนึกภาคีใน จ.สุราษฎร์ฯ สร้างสังคมผู้สูงอายุ ไร้ความรุนแรง


22 Apr 2019     ประกาศ การจัดหาผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายชุดนักศึกษาต้นแบบประเภทเสื้อเฟรชชี่ ประจำปีการศึกษา 2562
 
19 Apr 2019     ประกาศ รับสมัครผู้แทนบุคลากร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
 
06 Apr 2019     รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562
 
05 Apr 2019     บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ประจำปี 2562
 
20 Mar 2019     ขอเชิญตัวแทนนายหนังนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ร่วมประกวดหนังตะลุง รณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 
19 Mar 2019     รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนผู้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ