คณะ ฝ่าย / กอง
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว


กองแผนงาน
กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
งานพัสดุ
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
กองตรวจสอบภายใน
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
สำนัก / สถาบัน ศูนย์
สำนักงานอธิการบดี
สำนักจัดการทรัพย์สิน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักงานกิจการภายนอก
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
สถาบันภาษา
หอสมุดกลาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์เอกสารตำรา
ศูนย์วิทยสนเทศ AIC
ศูนย์สหกิจศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา
หน่วยงานภายนอก

สโมสรบุคลากร