ประวัติคณะ

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเริ่มจากการก่อตั้งวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ซึ่งตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3(พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2519) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 เป็น 1 ใน 7 แห่งของวิทยาลัยครูที่ตั้งขึ้นใหม่ สังกัดกรม การฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการเงินกู้ของธนาคารโลก จำนวน 54 ล้านบาท ดำเนินการจัดตั้งเป็นโครงการระยะ  3  ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2519  โดยมีพัฒนาการมาโดยลำดับ

          พ.ศ. 2519 เริ่มใช้ชื่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เหมือนกับคณะวิชาอื่นๆ ของวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบและดำเนินการสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) พุทธศักราช 2521 เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง) ในวิชาเอกต่างๆ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

          พ.ศ. 2522 ได้ขยายฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีในโครงการอบรมบุคลากรประจำการ (อคป.) ตามนโยบายของวิทยาลัย 

          พ.ศ. 2523 ได้ขยายการจัดการศึกษา โดยรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช 2525 ได้เปิดการสอนตามโครงการอบรมบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ที่จังหวัดชุมพร ตามนโยบายของสถาบันที่ต้องการขยายการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ 

          พ.ศ. 2528 เปิดรับนักศึกษาทั้งระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขานอกเหนือจากสาขาครุศาสตร์ ได้แก่ สาขาศิลปศาสตร์และอีกหลายกลุ่มสาขาวิชา 

          พ.ศ. 2538 ชื่อ "คณะวิชา" เปลี่ยนเป็น "คณะ" ไม่มีคำว่า "วิชา" ต่อท้าย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพุทธศักราช 2538

          พ.ศ. 2542 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารคณะตามนโยบายของสภาสถาบันราชภัฏ คือ ยกเลิก "ภาควิชา" ให้มีการรวมกลุ่มอาจารย์ในรูปของคณะกรรมการกลุ่มสาขาวิชารับผิดชอบด้านวิชาการเรียกว่า "กลุ่มสาขาวิชา" และมีสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยดำเนินงาน พุทธศักราช 2547 สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

          พ.ศ. 2547  ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างดังกล่าว ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินงานตามพันธกิจ 4 ประการ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


ปรัชญา

          “สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคมพัฒนา มีธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


วิสัยทัศน์

          ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถแก้ไขปัญหาได้และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ


พันธกิจ
          1. ผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          2. สร้างสรรค์งานวิจัยและงานวิชาการ
          3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

          4. ส่งเสริมและฟื้นฟูทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


อัตลักษณ์และคุณลักษณะของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          1. อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ “เป็นมนุษย์ตามแนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุ”การเป็นมนุษย์ตามแนวคิดดังกล่าว หมายถึง

                    1. มีศีลธรรมต่อตนเองและผู้อื่นและทำความเข้าใจต่อศาสนาของตนเอง

                    2. สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา มนุษย์ และสังคม

                    3. การออกจากกระแสวัตถุนิยมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด

          2. คุณลักษณะของนักศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนด ประกอบด้วย

                    1. ต้องเข้าใจเป้าหมายของการมีชีวิตของตนเองที่ถูกต้อง

                    2. ต้องเข้าใจความเป็นไปของสังคมและทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

                    3. ต้องเข้าใจและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาของตนเอง

                    4. ต้องมีความรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตรมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต

คณะผู้บริหาร


ดร.พิชัย  สุขวุ่น
ตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การศึกษาศศ.ม.(ประวัติศาสตร์)
สถาบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์0-7735-5637
อีเมล์pichaiart@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญจิตรกรรม

ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์
ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาอ.ด. ภาษาศาสตร์
สถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์
อีเมล์
ความเชี่ยวชาญ

อาจารย์เอมพร โมฬี
ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
การศึกษา
สถาบัน
โทรศัพท์
อีเมล์
ความเชี่ยวชาญ

ดร.อรอุษา หนองตรุด
ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนงานและศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษา
สถาบัน
โทรศัพท์
อีเมล์
ความเชี่ยวชาญ
ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์
ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
การศึกษาPh.D (Linguistics and Applied Linguistics)
สถาบัน
โทรศัพท์
อีเมล์
ความเชี่ยวชาญ

นางจุรีภรณ์  จันทรมาศ
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การศึกษารป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์077 913333 ต่อ 1100
อีเมล์


หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied Art in Painting
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรม)
  ภาษาอังกฤษ B.F.A. (Painting)
คุณสมบัติสาขาวิชาจิตรกรรม

สาขาวิชาจิตรกรรมเป็นสาขาวิชาที่ให้ความรู้และทักษะปฏิบัติทางจิตรกรรมสากล โดยเน้นกระบวนการวิเคราะห์ การสร้างสรรค์
งานจิตรกรรมสากลทั้งเนื้อหาเทคนิคและกลวิธี โดยบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ในเชิงสหวิทยาการ และกระบวนการวิจัยทางจิตรกรรม


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts in English
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (English)
คุณสมบัติสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ศึกษาจะต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและชอบศึกษาด้านภาษาอังกฤษ


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล)
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Western Music)
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล)
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Western Music)
คุณสมบัติสาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชาดนตรีมีจุดเด่นในเรื่องของทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกและการรวมวง ทำให้นิสิตมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
เครื่องดนตรีเอก สามารถบรรเลงรวมวงได้หลากหลายรูปแบบ ตลอดจนสามารถบันทึกเสียงผลงานดนตรีของตนเอง และผู้อื่น
ตลอดจนดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวกับดนตรีได้


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) 
  ภาษาอังกฤษ BACHELOR OF ARTS PROGRAM information and Library Science
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)
  ภาษาอังกฤษ

BACHELOR OF ARTS (Information and Library Science)

B.A. (Information and Library Science)      

คุณสมบัติสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ บริการและเผยแพร่สารสนเทศ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยมาประยุกต์
ใช้ในการจัดการ บริการ และเผยแพร่สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาชีพด้านด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์เพื่อใช้
ในการประกอบอาชีพในห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำ เป็นผู้ใฝ่รู้ มีคุณธรรม ศรัทธาต่อวิชาชีพและมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program in Public Administration
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
  ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Public Administration (Public Administration)

B.P.A. (Public Administration)    

คุณสมบัติสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
          การเรียนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จะเน้นไปที่ความเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) กล่าวคือ เป็นการนำองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและสามารถนำไปใช้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับการประกอบอาชีพได้ อีกทั้ง มีกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้มีเรียนมีลักษณะเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (Change Agent) สร้างแนวความคิดใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  ภาษาอังกฤษ Cultural Management
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต   (การจัดการทางวัฒนธรรม)
  ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts B.A. (Cultural Management)

คุณสมบัติสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
          มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้วิทยาการเพื่อจัดการทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นนักการจัดการทางวัฒนธรรมที่มีฐานวิชาการรองรับมีศักยภาพเป็นผู้นำในการเสริมสร้าง ความตระหนักงานวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและองค์กร

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและองค์กร
  ภาษาอังกฤษ Bachelors of Arts (Community and Organization Development)
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การพัฒนาชุมชนและองค์กร)
  ภาษาอังกฤษ

B.A. (Community and Organization Development)

คุณสมบัติสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

          1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ มีระบบคิดในด้านการพัฒนาชุมชนและองค์กร โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ และการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและชุมชนท้องถิ่น

          2. เป็นหลักสูตรที่เน้นสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จิตสาธารณะและมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ความรู้แบบองค์รวมและบูรณาการเพื่อพัฒนาคนชุมชนและองค์กร

          3. เป็นหลักสูตรที่เน้นสร้างบัณฑิตให้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานการพัฒนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Business Thai
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยธุรกิจ)
  ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Business Thai)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความเข้าใจและทักษะภาษาไทยในการสื่อสารทางธุรกิจ

          2.  เพื่อปลูกฝังบัณฑิตให้รักและศรัทธาในการใช้ภาษาไทยเพื่อประกอบอาชีพ

          3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการนำความรู้และทักษะภาษาไทยไปประกอบ  อาชีพทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ  และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          4.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

          5.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนให้อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุข


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  ภาษาอังกฤษ Business English
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
  ภาษาอังกฤษ

B.A. (Business English)

คุณสมบัติสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

          การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ทางธุรกิจเน้นการปฏิบัติงานในด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว งานเลขานุการในบริษัทต่างชาติ


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Chinese
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
  ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Chinese)

คุณสมบัติสาขาวิชาภาษาจีน

          มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการใช้ภาษาจีน  เพื่อการฟัง   การพูด  การอ่าน การเขียนและ การแปลอย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพและกิจการงานรวมทั้งมีความรู้และเข้าใจในอารยธรรมจีน และสามารถทำธุรกรรมกับคนจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Political Science Program in Politics and Governments
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
  ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Political Science( Politics and Governments)
B.Pol.Sc. (Politics and Governments)

คุณสมบัติสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

          หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้เป็นเลิศด้านการเมืองการปกครองรู้เท่าทันและเข้าใจอำนาจทางการเมือง การปกครอง และการบริหารอำนาจมีภาวะผู้นำมีคุณธรรมมีจริยธรรม มีอุดมการณ์ หลักการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและองค์กรบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

          ปรัชญาของสาขาวิชา เป็นนักรัฐศาสตร์ที่มีจิตวิญญาณธรรมาธิปไตยเพื่อสร้างและพัฒนาสังคมพลเมืองอันเป็นรากฐานของความเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ


งานวิจัย

ปีที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งทุน

2555
การบริหารจัดการหนึ้ของเกษตรกรลูกค้าสหกรณ์การเกษตรพิปูน จำกัด ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายชัยณรงค์  จะรา
มรส.(ทุนวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่)
2555 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อการส่งเสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาเทศบาลในพื้นที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวพสุวดี  พลพิชัย
มรส.(ทุนวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่)
2555 กระบวนการเผยแผ่พุทธธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ
นายเอกมันต์  แก้วทองสอน
มรส.(ทุนวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่)
2555 วิถีชีวิตบนอ่าวบ้านดอนในรูปแบบผลงานจิตรกรรม(ผลงานสร้างสรรค์)
นายเดชวินิตย์  ศรีพิณ
มรส.(ทุนวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่)
2555 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวกันยารัตน์ จันทร์สว่าง
มรส.(ทุนวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่)
2555 กระบวนการยอมรับนวัตกรรมชุมชน ของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ชุมชนป่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวจารุโส  สุดคีรี
มรส.(ทุนวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่)
2555 ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อเกิดพิพิธภัณฑ์เมืองสุราษฎร์ธานี ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
นางสาวศิริอร  เพชรภิรมย์
มรส.(ทุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร์)
2555 เปรียบเทียบลักษณะการใช้ภาษาชาวไทยทรงดำ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับชาวไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี
นางสาวจิรวรรณ พรหมทอง
มรส.(ทุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร์)
2555 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวจิราพร  ไชยเชนทร์
มรส.(ทุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร์)
2555 การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการรับรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะนามธรรมจากการเรียนรู้กฎตถตา อิทัปปัจจยตา และอนัตตาของท่านพุทธทาสภิกขุ: การรับรู้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของศิลปะ ชีวิต สังคม และสันติภาพ
นายพิชัย สุขวุ่น
มรส.(ทุนวิจัยที่จัดทำเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ  )
2555 ความสำเร็จของการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ดร.วาสนา  จาตุรัตน์ และคณะ
สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2555 ปรัชญาศิลปะหลังสมัยใหม่กับปรัชญาศิลปะในทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ : การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพื่อเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ทางศิลปะและกระบวนการทัศน์แห่งการพัฒนาบนฐาน ของความหลากหลาย
นายพิชัย  สุขวุ่น
สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2555 ทิศทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงและกำลังอำนาจแห่งชาติ : กรณีศึกษาคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดชุมพร
ผศ.ดร.วิศาล  ศรีมหาวโร
สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัย Yunnan Normal University ดำเนินโครงการ MOU ร่วมกันในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ให้แก่นักศึกษาภาคปกติ โดยผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการขยายตัวของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถแข่งขันในเวทีนานาชาติได้

         


ติดต่อคณะ

Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่อยู่:  เลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
โทรศัพท์: 077-355623
อีเมล์:  human@sru.ac.th
เว็บไซต์: http://human.sru.ac.th/