ประวัติคณะ

         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกการจัดการสำนักงาน และวิชาเอกการจัดการทั่วไป ในระดับอนุปริญญา ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ได้เปิดหลักสูตรเพื่อต่อยอดให้กับผู้เรียนในวิชาเอกการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) และเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี วิชาเอกการจัดการทั่วไปและวิชาเอกบริหารธุรกิจ ปี พ.ศ. 2533 คณะฯได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันราชภัฏกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศแคนาดา เพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการทั่วไป หลังจากนั้นเป็นต้นมาคณะฯเปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชามากขึ้นอาทิเช่น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในปีพ.ศ. 2548 คณะวิทยาการจัดการได้เปลี่ยนแปลงการบริหารงานวิชาการ โดยเปิดสอนใน 3 ภาควิชา คือ (1) ภาควิชาเศรษฐศาตร์และบริหารธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (2) ภาควิชาการเงินและการบัญชี ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการเงินการธนาคารและกลุ่มวิชาการบัญชีและ(3) ภาควิชานิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์และกลุ่มวิชาวารสารศาสตร์

         ต่อมาคณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมซึ่งมีบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การพัฒนาผู้บริหารองค์กรหรือนักธุรกิจในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดำเนินงานทางธุรกิจ จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ ในปี พ.ศ. 2548 จึงได้จัดโครงการการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหารธุรกิจ (Executive Business Administration Program: Ex.B.A.) หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปัจจุบันเปิดสอน ณ ศูนย์สุราษฎร์ธานี เป็นรุ่นที่ 4 และหน่วยบริการฐานพื้นที่กระบี่เป็นรุ่นที่ 3 และ ปี พ.ศ. 2549เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง โดยความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพหัวหน้าการเงินของท้องถิ่น และปี พ.ศ. 2552 เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์ ตามความต้องการท้องถิ่นและอุตสาหกรรม ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการมีหลักสูตรในระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร

         ปัจจุบันคณะวิชาการจัดการได้เปิดสอน 7 หลักสูตร ได้แก่

                  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการการตลาด แขนงวิชาการจัดการทั่วไป และแขนงวิชาการการบริหารทรัพยากรมนุษย์

                  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

                  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

                  5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ และแขนงวิชาการสื่อสารมวลชน

                  6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

                  7. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


ปรัชญา

         “สร้างองค์ความรู้ เชิดชูคุณธรรม วิทยาการก้าวล้ำ นำท้องถิ่นพัฒนา”


วิสัยทัศน์
         คณะวิทยาการจัดการ เป็นองค์กรชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์และนิเทศศาสตร์ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ


พันธกิจ

         1. ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี นิเทศศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างนักธุรกิจชั้นนำ

         2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

         3. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณาจารย์และประสานความร่วมมือระหว่างคณะกับท้องถิ่นรวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

         4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม

         5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาการจัดการ

         6. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในด้านภาษา เทคโนโลยีและด้านอื่น ๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

         7. บริหารจัดการคณะโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

คณะผู้บริหาร


ดร. อนุมาน จันทวงศ์
ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
การศึกษาPh.D. เศรษฐศาสตร์พลังงานและการวางแผนพลังงาน
สถาบันสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)
โทรศัพท์0 7791 3369
อีเมล์anuman3@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์พลังงาน


นางสาวปลื้มใจ ไพจิตร
ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
การศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์0-7791-9369
อีเมล์oilssc@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญการบริหารธุรกิจ


นางสาวกมลวรรณ เหล่ายัง
ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันมหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทรศัพท์0 7791 3369
อีเมล์pug_ga_pao@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญการตลาด


นางสาวจุฑารัตน์ ธาราทิศ
ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
การศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันมหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทรศัพท์0 7791 3369
อีเมล์super_kung09@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญการตลาด การบริหารธุรกิจ


นายมณกันต์ สมเกื้อ
ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
การศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์0 7791 3369
อีเมล์mongun90@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก, โปรแกรมประยุกต์บนเว็บนายธวัช บุญนวล
ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
การศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์0 7791 9369
อีเมล์boonnual@gmail.com
ความเชี่ยวชาญการสื่อสาร


นางสุภานีย์ พุทธพงค์
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
การศึกษาศศ.บ.การจัดการทั่วไป
สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์0 7791 9369
อีเมล์alone_nee15@hotmail.comหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration Program in Business Administration
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  ชื่อย่อ: บธ.บ. (บริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Business Administration) ชื่อย่อ: B.B.A. (Business Administration)
วิชาเอก

        1. แขนงวิชาการตลาด

        2. แขนงวิชาการจัดการทั่วไป

        3. แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

คุณสมบัติสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

          แขนงวิชาการตลาด มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการตลาดแบบมืออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรม  มีความรับผิดชอบ  รอบรู้  ใฝ่รู้  สู้งานและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  เข้มข้นด้านเนื้อหาด้านการตลาด  ด้านการบริหารธุรกิจ  SME  และวิสาหกิจชุมชน  เพื่อสร้างบัณฑิตสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

          แขนงวิชาการจัดการทั่วไป มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการจัดการ  เก่งคิด  เก่งคน  เก่งงาน  โดยเน้นให้มีความรู้ความสามารถหลากหลายในการบริหารธุรกิจ  ทั้งด้านการตลาด  การผลิต  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ด้านการเงิน  รวมไปถึงการมีจริยธรรม  คุณธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ทั้งนี้เพื่อบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในท้องถิ่นและระดับประเทศต่อไป

          แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีองค์การและพฤติกรรม  การสรรหาและการคัดเลือกแรงงานสัมพันธ์  การบริหารค่าตอบแทน  การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการสร้างแรงจูงใจ  การประชาสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจ  สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  การบริหารสวัสดิการและประกันสังคม  การเจรจาต่อรองและนโยบายของประเทศ


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ภาษาอังกฤษ Bachelor of  Business Administration Program in Finance and Banking
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) ชื่อย่อ: บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Finance and Banking) ชื่อย่อ :   B.B.A. (Finance and Banking)
คุณสมบัติสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

          ศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน  หลักการลงทุน  การบริหารสินเชื่อ  การวิเคราะห์หลักทรัพย์  การบริหารสถาบันการเงิน  การเงินระหว่างประเทศ  การบริหารโครงการธุรกิจ  และสัมมนาทางการเงิน


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Business Computer
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชื่อย่อ: บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Business Computer) ชื่อย่อ: B.B.A.(Business Computer)
คุณสมบัติสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

              ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ระบบฐานข้อมูล  การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ  การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย  การวิเคราะห์ระบบงานการออกแบบและพัฒนาระบบงานเทคนิค  และการจัดการระบบปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  สัมมนาปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administrator Program  in Logistics  Management
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ชื่อย่อ:  บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administrator (Logistics Management) ชื่อย่อ :  B.B.A. (Logistics Management)
คุณสมบัติสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

              เป็นหลักสูตรที่มีปณิธานมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้เรียน  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทางด้านบริหารธุรกิจให้มีความเข้าใจอย่างเพียงพอในองค์ความรู้ทางธุรกิจ  มีความสามารถในด้านการค้าและการขนส่ง  เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  มุ่งมั่นพัฒนาบุคคลเข้าสู่ระบบ     โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ระบบการขนส่งของธุรกิจเพื่อพัฒนาความเจริญเติบโตของท้องถิ่น  บ่มเพาะทางจริยธรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน


หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Communication Arts  Program in Communicaton  Arts
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) ชื่อย่อ: นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts (Communication Arts) ชื่อย่อ: B.Com.Arts (Communication Arts)
วิชาเอก

              1. แขนงวิชาการสื่อสารมวลชน

              2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติสาขาวิชานิเทศศาสตร์

              แขนงวิชาการสื่อสารมวลชน ศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีข่าวสาร  เช่น  การสื่อข่าว  การเขียนข่าว  การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข่าวต่าง ๆ รวมทั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  การรายงานข่าวผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  และสื่อคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการออกแบบและการเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เช่น  นิตยสาร  แผ่นปลิว  โปสเตอร์  เป็นต้น

              แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่สนองความต้องการของสถาบันและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งสามารถเสนแนะ  ชี้นำแนวทางการแก้ไขปัญหาของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยกลไกแห่งศาสตร์และศิลปะของการประชาสัมพันธ์  เพื่อประโยชน์ของสถาบันหรือองค์กรและสังคม  พัฒนาสู่ทิศทางอันถูกต้องดีงาม  สามารถค้นหาความถนัดของตนได้เต็มตามศักยภาพในวิทยาการด้านการประชาสัมพันธ์  เพื่อความรู้จักตนและเข้าในสังคมแวดล้อมมากขึ้น  เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่มีคุณธรรม  และจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่ดีต่อวิชาชีพของตน


หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย บัญชีบัณฑิต   ชื่อย่อ: บช.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Accountancy ชื่อย่อ: B.Acc.
คุณสมบัติสาขาวิชา

              ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี  การจัดทำบัญชีการเงิน  การวางระบบบัญชี  การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม  ระบบบัญชีธนาคาร  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  การบัญชีสำหรับธุรกิจบริการโรงแรม  อสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง  วิชาชีพการสอบบัญชี  การตรวจสอบและควบคุมภายใน  กฎหมายภาษีและการบัญชีภาษีอากร  การวิเคราะห์รายงานการเงินและการบัญชีบริหาร  การวิจัยทางการบัญชีตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพ


หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Economics Program in Economics.
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) ชื่อย่อ:  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Economics (Economics) ชื่อย่อ:  B.Econ. (Economics
คุณสมบัติสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

              เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์  ที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์กับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค  โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิจัย  การวางแผนและการวิเคราะห์พฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งของผู้ผลิต  ผู้บริโภค  การลงทุน  การตลาด  การพยากรณ์เศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีศักยภาพในการเป็นผู้นำ  สามารถทำงานในหน่วยงานของรัฐ  เอกชน  และประกอบอาชีพส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานวิจัย

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งทุน

2556
การสร้างมูลค่าเพิ่มเงาะโรงเรียน  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายพงศกร   ศยามล
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการขายยางแผ่นกับการขายน้ำยางสดของเกษตรกร อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวพรเพ็ญ  สุขหนู
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556
การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแครงแบบการพึ่งพาตนเอง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังเกิดอุทกภัยปี 2554
นางสาวดาริน  รุ่งกลิ่น
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556
การเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางบกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นางสาวนินธนา  เอี่ยมสะอาด
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556
ความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนใน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายชาญวิทย์   ทองโชติ และนางสาวภวิษณ์ณัฎฐ์ เวชวิฐาน
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556
ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นางสงบ  สิงสันจิตร
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556
แนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
นางสาววัชรี   พืชผล ,นายอรรถพงศ์ ลิมป์กาญจนวัฒน์ และนางนันทิพา  บุษปวรรธนะ
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติด้านการพัฒนาข้อมูล เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัยในการรองรับสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นางพรทิพย์  ทวีพงษ์ และนางสาวปลื่มใจ  ไพจิต
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556
การรักษาสุขภาวะทางร่างกายกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคนวัยทำงานในอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญฤกษ์  บุญคง
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556
ความสัมพันธ์ระหว่างการทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวชุติมา  วุ่นเจริญ
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทสปาฮาลาลของผู้ประกอบการ สปาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นายอดิศร   สังข์คร
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556
ประสิทธิภาพการให้บริการ พฤติธรรมผู้บริโภค และมาตรฐานการจัดทำโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงแรมบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดร.จักรวุฒิ  ชอบพิเชียร ,ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี และนางสาวมณฑา  เอมสวัสดิ์
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556
การส่งเสริมสุขภาวะจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัด สุราษฎร์ธานี
นางสาวเบญจมาภรณ์  คงชนะ ,นางสาวพัฒชฎา  เสนประดิษฐ์ และนางสาวเรณุกา  ขุนชำนาญ
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556
โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บนระบบการสื่อสารของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ว่าที่ร้อยตรีวันเฉลิม  พลดี และดร.ศิโรจน์  พิมาน
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556
คุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ดร.ปรีชา  วรารัตน์ไชย ,นางสาวอรพิน  รู้ยิ่ง และนางสาวพัชรินทร์  เพชรช่วย
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)

งานบริการวิชาการ

โครงการ

สถานที่

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

สัมมนาเพื่อการสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการจัดการการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวและการเสริมความเข้มแข็งแก่การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน

-

15 กรกฏาคม 2555

นิเทศศาสตร์

สัมมนาธุรกิจกับการหลบเลี่ยงภาษี
- 28 มกราคม 2555
การบัญชี
อบรมกลยุทธ์การลงทุนเพื่อการออม
- 29 สิงหาคม 2555
การเงินและ การธนาคาร
ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
- 30 มิถุนายน 2555
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เรื่อง การตลาดปันรักษ์ให้โลก ปี 55
- 5 มิถุนายน 2555 บริหารธุรกิจ (การตลาด)
อบรมความรู้เศรษฐิจพอเพียงแก่ผู้นำชุมชน
- 14 กรกฏาคม 2555 เศรษฐศาสตร์
ปลูกป่ารักษ์น้ำ สร้างจิตสำนึกรัก สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน  ต้นยาเสพติด
- 23 มิถุนายน 2555 เศรษฐาสตร์
สัมมนาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
- 26 กุมภาพันธ์ 2555
การเงินและ การธนาคาร
อบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
- 3 สิงหาคม 2555
เศรษฐศาสตร์


โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ

Universiti Sains Malaysia
      ดำเนินกิจกรรมร่วมมือเพื่อศึกษาลักษณะการบริหารจัดการงานวิชาการและหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้มแข็งในงานวิชาการ งานวิจัย รวมถึงความร่วมมือ ในการนำเสนองานวิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษา และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน


สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
      ดำเนินกิจกรรมโครงการเส้นทางสู่นักการเงินมืออาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการเงิน และการลงทุน โดยสถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ ความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูล และข่าวสารด้านการเงินและการลงทุนไปสู่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
      ดำเนินกิจกรรมร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นผ่านทางนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการแม็คโคร มิตรแท้โซห่วย และบริหารจัดการร้านค้าปลีกให้กับนักศึกษาโดยจัดการบรรยาย พร้อมเตรียมเอกสารและสื่อความรู้


ติดต่อคณะ

Faculty of Management Sciences

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่:  เลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
โทรศัพท์: 077-355-651
อีเมล์: msc@sru.ac.th
เว็บไซต์: http://msc.sru.ac.th/