ประวัติคณะ

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551
         สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุม ครั้งที่ 1/2551 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอนุมัติหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
         สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ คนแรก คือ นางมาลี ล้วนแก้ว

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดส่งรายงานการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใหม่ สำหรับการพิจารณารับรองสถาบัน ปีที่ 1 ของการเปิดดำเนินการ ไปยังสภา         การพยาบาลเพื่อขอรับรองการเปิดสถาบันการศึกษาใหม่ พร้อมส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 เพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
         ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลได้มาตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ประธานคณะผู้ตรวจเยี่ยม 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ผู้ตรวจเยี่ยม 3. รองศาสตราจารย์ ศศิธร วรรณพงษ์ ผู้ตรวจเยี่ยมและเลขานุการ

         คณะผู้ตรวจเยี่ยมได้ประเมินความพร้อมการขอรับรองสถาบันการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเปลี่ยนชื่อจาก “คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” เป็น “คณะพยาบาลศาสตร์” เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลเป็นศาสตร์เฉพาะทาง ควรดำเนินการในแนวลึกและวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
         สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุม ครั้งที่ 7/2551 มีมติให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง จัดตั้งคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 และมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้จัดตั้ง “คณะพยาบาลศาสตร์” โดยการบริหารและดำเนินงานของคณะ ตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551
         คณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุม ครั้งที่ 8/2551 ได้พิจารณาและมีมติให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยภัฏสุราษฎร์ธานี ในการเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2551 และให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 ของคณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยให้รับนักศึกษาปีละ 50 คน เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
         นักศึกษารุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน เริ่มศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
         สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งสภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

วันที่ 15-16 ตุลาคม พ.ศ. 2552
         ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล จำนวน 3 คน ได้ตรวจเยี่ยม เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีที่ 2 ของการเปิดดำเนินการโดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มจำนวนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางการสอน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
         สภาการพยาบาล ให้การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีที่ 2 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
         ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสภาการพยาบาล จำนวน 2 คน ได้มาติดตามผลการดำเนินงานด้านอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเห็นชอบในการเพิ่มจำนวนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการไปแล้ว และให้แนวทางในการสรรหาและพัฒนาอาจารย์ โดยให้รับผู้ที่มีประสบการณ์ทางการสอน หรือรับอาจารย์ล่วงหน้า 1 ปี และส่งเข้าอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาลทุกคน

วันที่ 4-5 ตุลาคม พ.ศ. 2553
         ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล ได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีที่ 3

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
         สภาการพยาบาลให้การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ ปีที่ 3 (ของการเปิดดำเนินการ) ของคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2554
         ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล จำนวน 3 คน ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีที่ 4 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

         ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 สภาการพยาบาลให้การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีที่ 4 ของการเปิดดำเนินการ (ปีการศึกษา 2554)

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555
         ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 สภาการพยาบาลให้การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีที่ 5 ของการเปิดดำเนินการ (ปีการศึกษา 2555)

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

         คณะได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำหรับสถาบันการศึกษาที่มีผู้สำเร็จการศึกษา ส่งไปยังสภาการพยาบาล เนื่องจากคณะมีผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 ในเดือนกันยายน 2555


ปรัชญา

        การจัดการศึกษาพยาบาลด้วยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ เป็นรากฐานของการผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม

วิสัยทัศน์

        เป็นสถาบันการศึกษาผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

        1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ

        2. วิจัย พัฒนานวัตกรรมและศาสตร์ทางการพยาบาล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ

        3. บริการวิชาการด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

        4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านสุขภาพของท้องถิ่นและของชาติ

คณะผู้บริหาร


ดร. จิราพร วัฒนศรีสิน
ตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
การศึกษาปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สถาบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์
อีเมล์drpook47@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญดร.นุชนาถ วิชิต
ตำแหน่ง

รักษาการ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

การศึกษาPhD in Nursing (Nursing Research)
สถาบันAustralian Catholic University
โทรศัพท์077913375
อีเมล์nuchchanart.wic@sru.sc.th
ความเชี่ยวชาญ


ดร.นิตยา ศรีสุข
ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
การศึกษาPh.D. In Nursing
สถาบันAustralian Catholic University
โทรศัพท์
อีเมล์nittaya.sri@sru.ac.th
ความเชี่ยวชาญ


นางวิรีภรณ์ ชัยเศรษสัมพันธ์
ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมวิชาการ
การศึกษาพย.ม. การพยาบาลสตรี
สถาบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์077913375
อีเมล์wireeporn@sru.sc.th


ดร. ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
ตำแหน่ง
การศึกษาPh.D. In Nursing
สถาบันThe University of Newcastle, Australia
โทรศัพท์
อีเมล์praditporn.pon@sru.ac.thนางวรรณา กุมารจันทร์
ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การศึกษา
สถาบัน
โทรศัพท์
อีเมล์


นางกรรณิการ์ สุขเมือง
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
การศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์077-913398
อีเมล์mamtata@windowslive.com


หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Nursing Science
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ: พย.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Nursing Science ชื่อย่อ: B.N.S.
คุณสมบัติหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

          -


งานวิจัย

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งทุน

2555
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
ผศ.ดร.อารี  พุ่มประไวทย์
มูลนิธิเวชดุสิต
2555 การศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากกระบวนการเลี้ยงนกกรงหัวจุกในจังหวัด     สุราษฎร์ธานี
ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์ และนายสราวุฒิ ทองห้า
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2555 สถานะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการอาชีพประมงชายฝั่งบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางวรรณา  กุมารจันทร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2554
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน:กรณีศึกษาตำบลทุ่งเตา  อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี)
ผศ.ดร.อารี  พุ่มประไวทย์ และนางวรรณา  กุมารจันทร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2554 The Knowledge Management of  Local Wisdom for Health care: A case study  of Don Sak  District , Suratthani  Province, Thailand.
นางวิรีภรณ์  ชัยเศรษฐสัมพันธ์ และนางรชยา ยิกุสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2554 Promoting Functional Health Literacy of Village Health Volunteers by ADRA Training Model
ดร.วัฒนา  รัตนพรหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2554 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปี2554
ดร.วัฒนา  รัตนพรหม
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
2553
แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยา ในพื้นที่เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางวิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2553 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยสถานการณ์จำลอง วิชาสรีรวิทยา : การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต
อาจารย์ณรงศักดิ์ จายางกูร และดร.วัฒนา  รัตนพรหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2553 การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เด็กวัยก่อนเรียนของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตเทศบาลนคร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางนันทรัตน์  บุญประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2553 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปี2553 ดร.วัฒนา  รัตนพรหม นางวรรณา  กุมารจันทร์ และนายศุภชัย ดำคำ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี


โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ


ติดต่อคณะ

Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่:  เลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
โทรศัพท์: 077-913-398
อีเมล์:  nurse@sru.ac.th
เว็บไซต์: http://nurse.sru.ac.th/