ประวัติวิทยาลัยฯ

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เริ่มผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยในขณะนั้นสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สังกัดอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แต่ความต้องการบุคลากรด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะตลาดแรงงานในธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว และการขนส่ง ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ ของภาคใต้ รวมถึงภาคอื่น ๆ ของประเทศ ยังมีความต้องการสูงขึ้นเป็นลำดับ 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้มีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวออกมาตอบสนองความต้องการในตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคใต้ตอนบนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติต่อไป ถือเป็นความร่วมมือภายในภูมิภาค ที่จะทำให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจขึ้นภายในภูมิภาคและภายในประเทศ

         วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อเดือนเมษายน 2548 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค กศ.บท. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขนงธุรกิจการบิน ให้แก่พนักงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่กรุงเทพมหานคร ตามข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อีกด้วย


ปรัชญา

         สร้างองค์ความรู้ สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน


วิสัยทัศน์

         เป็นผู้นำทางด้านศาสตร์และศิลป์แห่งการท่องเที่ยวและการบริการในระดับภูมิภาค


พันธกิจ

         1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

         2. ดำเนินการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้และตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

         3. ให้บริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

         4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเผยแพร่สู่สาธารณชน

         5. สร้างเครือข่ายด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

         6. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

คณะผู้บริหาร


ดร. จันทร์พร ช่วงโชติ
ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
การศึกษาปร.ด (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว)
สถาบันมหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์077 913 372
อีเมล์bowing1980_3@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บนฐานชุมชนผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค
ตำแหน่งรองคณะบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร
การศึกษาPh.D.In Accounting and Finance
สถาบันThe University of Newcastle, NSW, Australia
โทรศัพท์
อีเมล์knop.poo@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ


นางสาวศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์
ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
การศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
สถาบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์077 913 333 ต่อ 1411
อีเมล์iamgamme@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ

ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์
ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ
การศึกษาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สถาบันมหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์
อีเมล์
ความเชี่ยวชาญ

นายยรรยง ศรีฟ้า
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
การศึกษา(ศน.ม) สังคมวิทยา
สถาบันมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
โทรศัพท์
อีเมล์yanyoong.srifa@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีโดยเปิดสอนทั้งหมด 3 หลักสูตรดังนี้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Tourism
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)  ชื่อย่อ: ศศ.บ. การท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Tourism Industry ชื่อย่อ: B.A. (Tourism )
หลักสูตร     4 ปี/หลักสูตรเทียบเข้าเรียน 2 ปี
คุณสมบัติสาขาวิชาการท่องเที่ยว

          เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนรู้ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความพร้อมในการปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

          แนวทางการประกอบอาชีพ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อดำเนินการประกอบอาชีพอิสระที่เกื้อหนุนต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในด้านธุรกิจพักแรม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น บริษัทนำเที่ยว ธุรกิจการขนส่ง ศูนย์รับจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน ธุรกิจเรือท่องเที่ยว ธุรกิจการ จำหน่ายของที่ระลึก มัคคุเทศก์

          แนวทางการศึกษาต่อ บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสถาบันที่เปิดสอนด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism Management and Hospitality) หรือวิชาสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Tourism Industry (Airline Business)
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการบิน)  ชื่อย่อ: ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Airline Business)  ชื่อย่อ: B.A. (Airline Business)
หลักสูตร     4 ปี
คุณสมบัติสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน)

          เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนรู้ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถนำไปประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งมีความรอบรู้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินทุกสาขา ทั้งภาคพื้นดินและบนอากาศ โดยเน้นผู้เรียนรู้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในทุกด้าน เช่น บุคลิกภาพ ความรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเข้าสู่อาชีพธุรกิจการบิน

          แนวทางการประกอบอาชีพ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากธุรกิจการบินสามารถประกอบอาชีพได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ (ขนส่ง ผู้โดยสาร และขนส่งสินค้า) เช่น บริษัทขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ บริษัทนำเข้าและส่งออก บริษัทการบินพาณิชย์ บริษัทจำหน่ายตั๋วโดยสาร ท่าอากาศยาน งานบริการ ภาคพื้นดิน (Ground Handling Service)

          แนวทางการศึกษาต่อ บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสถาบันที่เปิดสอนด้านสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (Aviation Business Management) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Global Management of the Tourism and Hospitality Industry)
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ)
ชื่อย่อ: บธ.บ.  (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Global Management of the Tourism and Hospitality Industry)
ชื่อย่อ: B.B.A. (Global Management of the Tourism and Hospitality Industry)
หลักสูตร     4 ปี
คุณสมบัติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ

          เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การปลูกฝังคุณลักษณะแห่งบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงพัฒนาผู้เรียนรู้ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อประสิทธิภาพความร่วมมือระหว่างธุรกิจท้องถิ่นกับธุรกิจระหว่างประเทศ

          แนวทางการประกอบอาชีพ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ สามารถนำความรู้ด้านธุรกิจการบริการ และภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อดำเนินการประกอบอาชีพอิสระที่เกื้อหนุนต่ออุตสาหกรรมการบริการและภาคธุรกิจบริการทั้งในภาครัฐและเอกชน และสามารถทำงานได้ในในธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

          แนวทางการศึกษาต่อ บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสถาบันที่เปิดสอนด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism Management and Hospitality) หรือวิชาสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) รวมถึงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ซึ่งสามารถใช้พื้นฐานที่ได้ศึกษาจากระดับปริญญาตรี หรือศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


งานวิจัย

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งทุน

2553
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโครงการจุฬาภรณ์ 8 ตำบลลำพูน อ.บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฏร์ธานี
นางสาวอุไร บุตรทองดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี
2554
แนวทางการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต : กรณีศึกษา อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี 
นางสาววิชชุตา  ให้เจริญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2554
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ  จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาววิชชุตา  ให้เจริญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2554
ทัศนคติ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี
นายธนาวิทย์  บัวฝ้าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี
2554
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้สมุนไพรดอยสถิต ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวอุไร บุตรทองดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ

บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน )
      ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจการบิน ภาคปกติ และภาคพิเศษเพื่อสร้างบุคลากรรองรับการขยายตัวทางด้านธุรกิจการบินและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านธุรกิจการบินที่มีอยู่ให้สามารถแข่งขันในธุรกิจนานาชาติได้

Aichi University of Education ประเทศญี่ปุ่น
      ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการรับนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศญี่ปุ่นมาฝึกสอนที่ประเทศไทย มหาวิทยาลัยส่งอาจารย์และผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยไปรับการฝึกอบรมด้านการปฎิบัติงานที่ญี่ปุ่น และ Aichi University of Education ส่งนักศึกษาเข้าร่วมค่ายภาษาญี่ปุ่นของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

Budapest Business School (BBS) College of Commerce, Catering and Tourism (CCCT) ประเทศ ฮังการี
      ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนการส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานการโรงแรมและอื่นๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างวิสัยทัศน์ด้านการโรงแรม การท่องเที่ยวให้กว้างไกลยิ่งขึ้น

Yunnan Normal University ประเทศจีน
      ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการที่ Yunnan Normal University ได้คัดสรรอาจารย์ชาวจีนที่มีความรู้ความสามารถมาสอนวิชาภาษาจีนที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

Guangxi University for Nationalities
      มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ Guangxi University For Nationalitiesประเทศจีนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษา การค้า และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
      วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อตอบรับข้อตกลงในโครงการความร่วมมือฯ ดังกล่าว โดยกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมภาษาไทย และความรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้แก่นักศึกษาชาวจีนจาก Guangxi University For Nationalities ระหว่างเดือนมิถุนายน 2553-มีนาคม 2554 รวมเป็นระยะเวลา 10 เดือน ณวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


สถานที่ตั้ง

          วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ 272 หมู่ที่ 9 ตำบล   ขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในปี 2553 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้เปิดสอนที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  มีศูนย์ให้การศึกษานอกสถาบัน จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่

          1. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  อ. เกาะสมุย  จะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 โดยจะมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน จำนวน 200 คน ซึ่งมหาวิทยาลัย ราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้ทำความตกลงร่วมกับ 13 มหาวิทยาลัยในประเทศจีน เข้ามาศึกษาร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4  โปรแกรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ด้านการโรงแรมและด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

          2. ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน  กรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสายการบิน โดยวิทยากรและอาจารย์จากบริษัทการบินไทย จำกัด ( มหาชน ) ซึ่งจะมีนักศึกษาโปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขนงธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3


ติดต่อวิทยาลัยฯ  

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่:  เลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
โทรศัพท์: 077-913-333 และ 077-355-688 โทรสาร: 077-355-688
อีเมล์:  inter@sru.ac.th
เว็บไซต์: http://inter.sru.ac.th


วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย (ศูนย์อำเภอเกาะสมุย)

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อำเภอเกาะสมุย (ศูนย์อำเภอเกาะสมุย)
ที่อยู่:  อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์: 077-474-578 ต่อ 1208
ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่:  ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  อาคารไอทีสแควร์  ชั้น  11  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2576-1353