นายวิชัย ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
อุปนายกกรรมการสภามหาวิทยาลัย


ศ.ดร.ประสาท สืบค้า
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณพรศิริ มโนหาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณบัญญัติ จันทน์เสนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมพร ใช้บางยาง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิคุณขจร จิตสขุมมงคล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง
alt
ผศ.นรินทร์ สุขกรี
ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง

คุณชุมพล กาญจนะ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง


รศ.ปราณี เพชรแก้ว
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

ดร.วัฒนา  รัตนพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศน์สัมพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

ผศ.สมทรง  นุ่มนวล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
alt
ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547alt
ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ


อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ


อาจารย์พิชัย สุขวุ่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ

alt
ผศ.สุรินทร์  สมณะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย