นายสุนันท์ เทพศรี ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมกฎหมายมหาชน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ และเผยแพร่ความคิด การศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน และเพื่อให้นักกฎหมายในภาครัฐ หรือผู้เกี่ยวข้องที่มีความเข้าใจพื้นฐานในทางกฎหมายมหาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทางทฤษฎีกฎหมายมหาชน และการบริหารงานภาครัฐในเชิงระบบ ตลอดจนสามารถนำความรู้ความเข้าใจเพื่อปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมาย ที่ตนรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

นายสุนันท์ เทพศรี ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังเป็นการตระเตรียมบุคลากรในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เพื่อรับรองการเกิดขึ้นขององค์การ และแนวความคิดทางกฎหมายมหาชนใหม่ๆ และยกระดับคุณภาพผู้ที่เป็นนักกฎหมายอยู่แล้ว ให้มีความรู้ทางกฎหมายเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจเรื่องกฎหมายมหาชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทร.๐๗๗-๓๕๕๖๔๕ โทรสาร.๐๗๗-๓๕๕๖๔๖