SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Tuesday, 06 June 2017 เขียนโดย :   sru

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์ที่จะให้เช่าร้านค้าพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบธุรกิจ บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเท้าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์แสงสว่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศร่างประกวดราคางานจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และนวัตกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด
   ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และนวัตกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด