SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1357 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  8 มิ.ย. 2555ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการใช้งานกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๗/๒๕๕๕
  5 มิ.ย. 2555ยกเลิกการประกวดราค่จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่พักบุคลกร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๓/๒๕๕๕
  5 มิ.ย. 2555ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (5-8 มิ.ย. 2555)
  1 มิ.ย. 2555สอบราคาจ้างซ่อมแซมสีพ่นอาคารอำนวยการและอาคารบรรณราชนครินทร์ เลขที่ ๔๓/๒๕๕๕
  1 มิ.ย. 2555ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมการติดตั้ง ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๖/๒๕๕๕
  30 พ.ค. 2555ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๗๘ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๕/๒๕๕๕
  29 พ.ค. 2555สอบราคาจ้่างทำคู่มือบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๓,๕๐๐ เล่ม เลขที่ ๔๒/๒๕๕๕
  29 พ.ค. 2555ประกาศสอบราคาจ้างทำคู่มือบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๓,๕๐๐ เล่ม เลขที่ ๔๒/๒๕๕๕
  28 พ.ค. 2555ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference) : TOR โครงการจ้างปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการใช้งานกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ รายการ ที่ผ่านการวิจารณ์แล้ว (28-31 พ.ค. 2555)
  25 พ.ค. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๕ เครื่อง เลขที่ ๔๑/๒๕๕๕
  24 พ.ค. 2555ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน ๑ ระบบ (๒๔-๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕)
  24 พ.ค. 2555ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๗๘ เครื่อง (๒๔-๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕)
  21 พ.ค. 2555ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่พักบุคลากร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๓/๒๕๕๕
  20 พ.ค. 2555สอบราคาจ้างเปลี่ยนพรมห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เลขที่ ๔๐/๒๕๕๕
  18 พ.ค. 2555ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference) : TOR โครงการจ้างปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการใช้งานกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ รายการ
  16 พ.ค. 2555สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารเรียนรวมพร้อมรางระบายน้ำ เลขที่ ๓๙/๒๕๕๕
  16 พ.ค. 2555ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็๋็กทรอนิกส์ เลขที่ E๒/๒๕๕๕
  12 พ.ค. 2555ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่พักบุคลากร จำนวน ๑ รายการ (๑๔-๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕))
  11 พ.ค. 2555ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๗๘ เครื่อง (๑๑-๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕)
  4 พ.ค. 2555ประกาศสอบราคาจ้างทำคู่มือนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๖,๕๐๐ เล่ม เลขที่ ๓๘/๒๕๕๕
  4 พ.ค. 2555ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/2555
  26 เม.ย. 2555สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เลขที่ ๓๖/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒
  26 เม.ย. 2555ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เลขที่ ๒๗/๒๕๕๕
  26 เม.ย. 2555ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคาและร่างประกาศงานจ้างก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 จำนวน
  26 เม.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียง พร้อมการติดตั้ง ณ อาคารเรียนรวมและสำนักหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน ๓ ชุด เลขที่ ๓๗/๒๕๕๕
  26 เม.ย. 2555สอบราคาจ้างทำปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๓,๔๐๐ ปก เลขที่ ๓๔/๒๕๕๕
  26 เม.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมการติดตั้ง ณ อาคารเรียนรวมและสำนักหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๓๕/๒๕๕๕
  26 เม.ย. 2555ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่พักบุคลากร จำนวน ๑ รายการ (26-30/4/2555)
  25 เม.ย. 2555ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ห้องประชุม : ไมโครโฟนประธานและผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๐ ชุด เลขที่ ๓๓/๒๕๕๕
  24 เม.ย. 2555ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ ๑ ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๒๖/๒๕๕๕
กำลังแสดงหน้าที่ 39 จากทั้งหมด 46 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46   หน้าถัดไป>>