SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1417 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  16 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องเรียน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 600 ตัว
  16 พ.ย. 2560ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟแสงสว่าง LED และเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
  16 พ.ย. 2560ประกาศราคากลาง งานจ้างพิมพ์คู่มือดำเนินงานสหกิจศึกษา จำนวน 1,000 เล่ม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  15 พ.ย. 2560ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  13 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง จำนวน 1 รายการ
  13 พ.ย. 2560ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ คณะพยาบาลศาสตร์
  10 พ.ย. 2560ประกาศร่างประกวดงานจัดซื้อหลอดไฟแสงสว่าง LED และเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
  10 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหลอดไฟแสงสว่าง LED และเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
  10 พ.ย. 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (e-bidding)
  10 พ.ย. 2560ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จอทัชสกรีน พร้อมคีย์บอร์ดและเมาส์ จำนวน ๒๔ ชุด
  10 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Active Learning) ตำบลขุนทะเล อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  10 พ.ย. 2560ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Active Learing) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 พ.ย. 2560สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560
  8 พ.ย. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  8 พ.ย. 2560ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จอทัชสกรีน พร้อมคีย์บอร์ดและเมาส์ จำนวน ๒๔ ชุด
  8 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ จำนวน 1 รายการ
  8 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องประทับ หอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
  8 พ.ย. 2560ประกาศราคากลาง การซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ สำนักจัดการทรัพย์สิน
  7 พ.ย. 2560ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
  7 พ.ย. 2560ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) จำนวน ๑ รายการ
  7 พ.ย. 2560ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ
  7 พ.ย. 2560ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมวชิราลงกรณ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงหอประชุมวชิราลงกรณ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  6 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ
  3 พ.ย. 2560ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเท้าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 งาน
  3 พ.ย. 2560ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
  3 พ.ย. 2560ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องแม่ข่ายพร้อมติดตั้ง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  3 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ
  2 พ.ย. 2560ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์ไวนิลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 จำนวน 1 รายการ
  2 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงลิฟท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำลังแสดงหน้าที่ 5 จากทั้งหมด 48 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48   หน้าถัดไป>>