สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เครือหงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรส.นำทีมบุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่มีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น “เราตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพทีมงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการสนับสนุนและให้บริการได้อย่างครอบคลุมให้ทันต่อความก้าวหน้าทางด้านการวิจัย การเปิดโลกทัศน์ด้วยการศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น จึงเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ ทั้งทางด้านการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับสถาบันอื่นๆได้ รวมไปถึงการนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์และพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ยังมีส่วนทำให้เกิดแนวทางในการบริหารจัดการการวิจัยและสร้างมาตรฐานในระดับอุดมศึกษาให้เกิดขึ้นในสถาบันวิจัยและพัฒนา มรส.ต่อไป  ซึ่งในการไปศึกษาดูงานของสถาบันอื่นเราได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงาน ความคิดเห็น มุมมองและวิสัยทัศน์ของแต่ละสถาบัน เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีระบบและคุณภาพ เป็นการสานต่อสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต” รองศาสตราจารย์ ดรงธงชัย เครือหงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. กล่าว

        ทั้งนี้ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัยทั้งสองสถาบัน ได้รับความร่วมมือจาก ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและทีมงาน และอาจารย์ภูสิทธ์ ขันติกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและทีมงาน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของแต่ละสถาบันเพื่อแนวทางการสร้างวิธีการเรียนรู้ที่ทำให้เห็นถึงเทคนิค รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงาน สามารถนำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หรือเป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นด้วยการสร้างนวัตกรรมและบริการ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆและเกิดประโยชน์สูงสุดในการนำองค์ความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ข่าว/ภาพ : กัญญารัตน์ แสงสุวรรณ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา)