แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคกศ.บท. 1/2555 สอบวันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 2555 เวลา 09.00-11.00 น.
พฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2555 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศจากกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าอุบัติเหตุได้ที่กองคลัง(หอประชุมวชิราลงกรณ์ ห้องวชิระ 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   แจ้งประกาศ นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าพิมพ์ใบรายงานตัวได้ หรือติดปัญหาต่างๆ ให้ติดต่อมหาวิทยาลัยในวันที่ 2-3 พ.ค. 2558 เวลา 08.00 น. ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
   ประกาศประชุมเตรียมความพร้อมให้กับหัวหน้าเครือข่ายนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพิ่มเติม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด (3+1) ให้เข้ายืนยันเลขบัตรประชาชน และเข้ากรอกข้อมูลและพิมพ์ใบรายงานตัว ได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp
   แจ้งประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาที่แจ้งรายชื่อเพื่อขอสอบนอกตารางในรายวิชาเลือกเสรี ให้มาสอบในวันที่ 14 พ.ค. 2558 เวลา 09.00 - 11.00 น. ห้อง 5505 อาคารกาญจนาภิเษก ตึก 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี