alt


"มาอยู่กับพี่ มีรักดีๆนะน้อง" เปิดบ้านรับน้อง ม.6 SRU Open House 3 วัน 2 คืน ในกิจกรรม Rajabhat Camping 2018 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สมัครผ่าน online ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 - 3 ตุลาคม 2560  ร่วมกิจกรรม ค้นหาคำตอบที่ใช่ว่าตัวเองเหมาะกับคณะที่ชอบหรือเปล่า

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
  2. มีผลการเรียนรวมที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 2.00 และในวัน Clearing house + ยืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในรอบนี้ ต้องยื่นใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หากน้อยกว่าถือว่าไม่ผ่านตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด (ซึ่งในบางคณะและบางสาขาวิชา อาจกำหนดคุณสมบัติของผลการเรียนที่มากกว่านั้น)
  3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทั้ง 3 วัน 2 คืน
  4. มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  5. เข้าสอบสัมภาษณ์รอบพิเศษในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 (วันสุดท้ายของการเข้าร่วมกิจกรรม)
  6. มหาวิทยาลัยฯจะจัดที่พักให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน แต่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าอาหารของตัวเอง
  7. ในวันที่มาเข้าร่วมโครงการมให้นำสำเนาผลการเรียน 4 ภาคเรียนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อใช้ในการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ

  • ทุกคนที่ร่วมโครงการรับสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มีที่เรียนทันที
  • สมัครได้ที่ฝ่ายแนะแนวทุกโรงเรียน หรือถ้าไม่ทันใจสมัครได้ที่ http://camping2018.sru.ac.th โทร 077-913333 กด 0
  • ยกเว้นคณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ Rajabhat Camping 2018 [PDF]

จัดโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี