ผศ.สมทรง นุ่มนวล ผศ.สมทรง นุ่มนวล

รักษาราชการแทนอธิการบดี
alt

นายจิตรดารมย์ รัตนวุฒิ 

ผศ. จิตรดารมย์ รัตนวุฒิดร.บรรเจิด เจริญเวช

ดร. บรรเจิด เจริญเวช
alt

ผศ. ดร. มาริสา อินทวงศ์


alt

ดร. เอนก สุดจำนงค์alt


alt
ดร. กฤษณี สงสวัสดิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผศ.สมพร โตใจ ผศ. สมพร โตใจ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี


ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข

ผศ. ดร. บรรจง เจริญสุข

คณบดีคณะครุศาสตร์altผศ. ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


ผศ.สมทรง นุ่มนวล ผศ. สมทรง นุ่มนวล

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์


alt ดร. จิราพร วัฒนศรีสิน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์alt ดร. จันทร์พร ช่วงโชติ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว


นายจิตรดารมย์ รัตนวุฒิ ผศ. จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ

คณบดีคณะนิติศาสตร์
alt

altนายอนุรัตน์ แพนสกุล

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม


alt ผศ. สุกิจ เอี่ยมสะอาด

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย ผศ. ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนaltผศ. อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


ดร.บรรเจิด เจริญเวช
ดร. บรรเจิด เจริญเวช

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


alt

alt

ผศ. นรินทร์ สุขกรี

ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ