ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล

อธิการบดี [ดูประวัติอธิการบดี]
alt

รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์ศ. ดร. ธงชัย เครือหงษ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


ดร.บรรเจิด เจริญเวชดร. บรรเจิด เจริญเวช

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด  ผศ. ดร. สุนทร พูนเอียด

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการนายธาตรี คำแหงนายธาตรี คำแหง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์


ดร.วัฒนา รัตนพรหม ดร. วัฒนา รัตนพรหม

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
และวิเทศสัมพันธ์


alt
ดร. เอนก สุดจำนงค์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์


alt


alt
ดร. กฤษณี สงสวัสดิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผศ.สมพร โตใจ ผศ. สมพร โตใจ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี


ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข

ผศ. ดร. บรรจง เจริญสุข

คณบดีคณะครุศาสตร์altผศ. ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


ผศ.สมทรง นุ่มนวล ผศ. สมทรง นุ่มนวล

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์


alt ดร. จิราพร วัฒนศรีสิน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์alt ดร. จันทร์พร ช่วงโชติ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว


นายจิตรดารมย์ รัตนวุฒิ ผศ. จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ

คณบดีคณะนิติศาสตร์
alt

altนายอนุรัตน์ แพนสกุล

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม


alt ผศ. สุกิจ เอี่ยมสะอาด

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย ผศ. ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนaltผศ. อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


ดร.บรรเจิด เจริญเวช
ดร. บรรเจิด เจริญเวช

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีalt


นายศุภชัย ดำคำ นายศุภชัย ดำคำ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
นางภัทรวดี อินทปันตี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์

นายสมปราชญ์ วุฒิจันทร์
ดร. สมปราชญ์ วุฒิจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะดร. ชมพูนุท ชัยรัตนะ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
alt ดร. แกล้วทนง สอนสังข์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาalt
ดร. สิญาธร ขุนอ่อน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร


alt

alt

ผศ. นรินทร์ สุขกรี

ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ