19 Jun 2018   มรส.จับมือสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
 
  17 Jun 2018   ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ อบรมครู ตชด. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในยุค 4.0
 
  14 Jun 2018   มรส.พร้อมจัดประเพณีกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ 2561 รับน้องสร้างสรรค์อย่างมีวัฒนธรรมมุ่งผลิตบัณฑิตชั้นเยี่ยม
 
  13 Jun 2018   นิติ มรส.MOU สหรัฐฯ เน้นสานสัมพันธ์ร่วมเเลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการ
 
  13 Jun 2018   ครุศาสตร์ มรส.ผนึกกำลัง รร.เครื่อข่าย ช่วยลดขยะในชุมชน หนุน นร.ผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์แก้ปัญหาขยะในประเทศ
 
  12 Jun 2018   คณะพยาบาลฯ มรส.ผลิตพี่เลี้ยงเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จัดพิธีรับวุฒิบัตรหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง


19 Jun 2018     เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
12 Jun 2018     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยัน เพื่อเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561
 
10 Jun 2018     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบพิเศษ)
 
03 Jun 2018     กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 
01 Jun 2018     ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 4.0 (Creative Tourism 4.0, MICE in Suratthani)
 
25 May 2018     ประกาศผลการพิจารณาการเช่าพื้นที่ร้านค้า