SRU Authentication : Login | Logout
-->
  12 Oct 2017 รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
  11 Oct 2017 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐