19 ส.ค. 2557   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 
  16 ส.ค. 2557   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าผู้สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557
 
  19 ส.ค. 2557   ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมหลักสูตรภาษาเมียนมาร์เพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชนทั่วไป
 
  13 ส.ค. 2557   ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เปิดประตู SRU สู่อาเซียน"
 
  13 ส.ค. 2557   หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วมงาน SRU BOOK FAIR 2014
 
  25 ก.ค. 2557   ผลการทดสอบหลังการอบรมโครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปี 2557