17 Jun 2018   ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ อบรมครู ตชด. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในยุค 4.0
 
  14 Jun 2018   มรส.พร้อมจัดประเพณีกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ 2561 รับน้องสร้างสรรค์อย่างมีวัฒนธรรมมุ่งผลิตบัณฑิตชั้นเยี่ยม
 
  13 Jun 2018   นิติ มรส.MOU สหรัฐฯ เน้นสานสัมพันธ์ร่วมเเลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการ
 
  13 Jun 2018   ครุศาสตร์ มรส.ผนึกกำลัง รร.เครื่อข่าย ช่วยลดขยะในชุมชน หนุน นร.ผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์แก้ปัญหาขยะในประเทศ
 
  12 Jun 2018   คณะพยาบาลฯ มรส.ผลิตพี่เลี้ยงเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จัดพิธีรับวุฒิบัตรหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง
 
  11 Jun 2018   มรส.ลงพื้นที่สร้างความรู้การพึ่งตนเองในภาวะเหตุฉุกเฉิน เสริมทักษะพื้นฐานการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติทางทะเล


12 Jun 2018     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยัน เพื่อเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561
 
10 Jun 2018     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบพิเศษ)
 
03 Jun 2018     กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 
01 Jun 2018     ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 4.0 (Creative Tourism 4.0, MICE in Suratthani)
 
25 May 2018     ประกาศผลการพิจารณาการเช่าพื้นที่ร้านค้า
 
21 May 2018     รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561