20 ก.ค. 2557   กำหนดการรับการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 
  12 ก.ค. 2557   หอสมุดกลาง ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บ และการให้บริการ ต้อนรับเปิดภาคเรียน 1/2557
 
  12 ก.ค. 2557   ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรวิชาชีพบรรณารักษ์กับกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดฯ
 
  03 ก.ค. 2557   รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ : แพลตฟอร์มแอนดรอย์"
 
  02 ก.ค. 2557   สำนักศิลปะและวัฒนธรรมฯ ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
 
  19 มิ.ย. 2557   กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557