28 ก.ค. 2557   กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
 
  25 ก.ค. 2557   ผลการทดสอบหลังการอบรมโครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปี 2557
 
  20 ก.ค. 2557   กำหนดการรับการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 
  12 ก.ค. 2557   หอสมุดกลาง ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บ และการให้บริการ ต้อนรับเปิดภาคเรียน 1/2557
 
  12 ก.ค. 2557   ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรวิชาชีพบรรณารักษ์กับกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดฯ
 
  03 ก.ค. 2557   รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ : แพลตฟอร์มแอนดรอย์"