• น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Copy)
  • น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Copy) (Copy)
 
  14 ก.ย. 2559   รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560
 
  29 มิ.ย. 2559   การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12
 
  08 ก.ย. 2559   ประกาศ บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ในการเตรียมเอกสารรายงานตัวในวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร
 
  07 ก.ย. 2559   ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีทูลเกล้าฯ ถวาย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี แด่เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ
 
  03 ส.ค. 2559   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บท. (เรียนเสาร์ - อาทิตย์) ปีการศึกษา 2559
 
  29 ก.ค. 2559   ขอเชิญร่วมโครงการ ประชุมฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ