22 Jul 2019   คณะพยาบาลศาสตร์ มรส. คว้ารางวัลชมเชยนวัตกรรมทางสุขภาพ ในการประชุมวิชาการนวตกรรมสู่สุขภาพยุคใหม่ 2019
 
  13 Jul 2019   มรส.จัดปฐมนิเทศนศ.มุสลิม สร้างคุณธรรม – จริยธรรมที่ ฝึกนศ.ก้าวสู่การเป็นผู้นําที่ดีในอนาคต
 
  13 Jul 2019   นศ.พยาบาล มรส. เจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมทางการพยาบาล ในการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 11
 
  13 Jul 2019   ชาวราชภัฏสุราษฎร์ ฯ พร้อมใจ“ปูเสื่อ ปูสาด ร่วมตักบาตร มรส.”
 
  13 Jul 2019   มรส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
 
  08 Jul 2019   โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ