แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศ สำหรับนักศึกษา กศ.บท. ทุกศูนย์การศึกษา การชำระเงินค่าลงทะเบียน พร้อมเสียค่าปรับ 1,500 บาท สิ้นสุดภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (ก่อนชำระเงิน นักศึกษาต้องบันทึกข้อความขอชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า)
Sunday, 15 June 2014 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน