แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศจากฝ่ายทะเบียน ด่วนที่สุด เรื่องลงทะเบียนรายวิชา SBI0312 ทักษะพื้นฐานการเรียนชีววิทยา
Wednesday, 30 July 2014 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ให้นักศึกษาเลือกวิชาใหม่ เนื่องจากวิชา SBI0312 ทักษะพื้นฐานการเรียนชีววิทยา อาจารย์ผู้สอนไม่อนุญาตให้ลงทะเบียน


5504166001311 นางสาวนันทวดี แก้วศรีอ่อน
5504166001313 นางสาวประไพพิศ แก้วน้อย
5504166001318 นางสาวพิชชาพร ไสยศาสตร์
5504166001323 นางสาวรัตนวรรณ ขาวคง
5504166001328 นางสาวจิราภรณ์ ชำนาญกิจ
5504166001335 นางสาววิไลวรรณ บุญจันทร์
5504166001345 นางสาวอรทิมา สิทธิรักษ์
5504166001348 นางสาวอุมาพร พยาบาล
5504166001350 นางสาวเอมรีย์ สนิ