แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาค กศ.บท. ศูนย์การศึกษาอำเภอเกาะสมุย
Tuesday, 02 September 2014 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมกิจกรมของนักศึกษา ภาค กศ.บท. ศูนย์การศึกษาอำเภอเกาะสมุยร่วมกิจกรรมจากเดิม

 

วันอาทิตย์ ที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๗ เป็นวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557  เวลา ๐๘.๐๐ น

 

 ณ ห้องประชุมเฉวง ชั้น ๓ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 

- ไหว้ครู  นักศึกษาภาค กศ.บท. ทุกคน ทุกชั้นปี รวมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ภาคปกติ

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  (เฉพาะนักศึกษา ภาค กศ.บท. รหัส ๕๗)