แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศ การจ่ายคืนเงินค่าประกันความเสียหาย ประจำปี 2557
Thursday, 02 July 2015 เขียนโดย :   Peerapat Prompan

          ด้วยหอพักนักศึกษาดำเนินการจัดทำข้อมูลการหักภาระหนี้ค้างและค่าความเสียหายทั้งหมดที่นักศึกษามีต่อหอพักและจะจ่ายคืนค่าประกันฯ ส่วนที่เหลือของปีการศึกษา 2557 โดยกำหนดข้อปฏิบัติดังนี้

1.ประสงค์รับด้วยตนเอง สามารถมารับได้ ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2-25 กรกฎาคม 2558 ในเวลา 8.30-16.30 น. โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นเป็นหลักฐาน
2.ประสงค์โอนผ่านบัญชี หอพักนักศึกษาจะทยอยชำระคืนให้ โดยหักภาระหนี้ค้างและค่าใช้จ่ายทั้งหมด และคืนเฉพาะส่วนที่เหลือโดยโอนเข้าบัญชีให้ ในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558
3.หากเลยเวลาที่กำหนด นักศึกษาไม่มารับด้วยตนเอง แต่ต้องการใช้สิทธิ์ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องใหม่ ตามลำดับขั้นตอนต่อไป

ดาวน์โหลด ประกาศ-การจ่ายคืนค่าประกันฯปี 57 [PFD File]
               รายชื่อคืนเงินค่าประกัน(สุราษฎร์ธานี) ปี 2557 [PFD File]
               รายชื่อคืนเงินค่าประกัน(สมุย) ปี 2557 [PFD File]