แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศให้นักศึกษาใหม่ รหัส 58 ทุกคน เข้าประเมินประสิทธิภาพกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 เข้าประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 5-20 ส.ค. 2558 นี้เท่านั้น
Wednesday, 05 August 2015 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน