แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น ยกเว้นนักศึกษาที่ได้ขอยกเว้นรายวิชา จึงสามารถเลือกเรียนสบทบรายวิชาอื่นได้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tuesday, 11 August 2015 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน