แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ นำใบเสร็จที่ชำระเงินค่าลงทะเบียน ของภาคเรียนที่ 1/2558 ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วน
Tuesday, 20 October 2015 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน