แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
การประเมินความพึงพอใจ การเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ Speexx 1/2558
Tuesday, 24 November 2015 เขียนโดย :   Peerapat Prompan   ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษประยุกต์ (GED 1003 และ GED 1004) และลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมออนไลน์ speexx เข้าตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ การเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ Speexx  ภาคเรียนที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยใช้รหัสนักศึกษาเป็น "รหัสยืนยันกรอกแบบสอบถาม" คลิกที่นี้เพื่อตอบแบบสอบถาม http://sru.ac.th/survey/index.php/484427
สถาบันภาษา