แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศผล กิจกรรม ครอบครัวนักอ่าน (ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด) และยอดนักอ่าน ประจำปี 2558
Wednesday, 13 January 2016 เขียนโดย :   Peerapat Prompan

ด้วยหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กิจกรรม ครอบครัวนักอ่าน  (ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด) และกิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำปี 2558 จากผลดังกล่าว มีผู้ใช้บริการแบ่งตามคณะดังนี้

กิจกรรมครอบครัวนักอ่าน

  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    : กนกวรรณ ณ สงขลา /สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
  • คณะครุศาสตร์         : ภัทรภูมิ บุญเพียง /สังคมศึกษา
  • คณะวิทยาการจัดการ : อนุพงษ์ วงศ์สัมพันธ์ /สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • คณะพยาบาลศาสตร์ :  บุญญารัตน์ รัตนพันธุ์ /สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์
  • คณะนิติศาสาตร์    : ณรงค์ศักดิ์ จอดนอก /สาขาวิชา นิติศาสตร์ทั่วไป
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    : ณัฐวุฒิ ไก่แก้ว /สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • บัณฑิตวิทยาลัย     : กิตติคุณ  ลาภเบญจพร /สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว : ลดาชาติ  บัวเพชร /สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ


กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำปี 2558

ลำดับ    รหัสสมาชิก        ชื่อ-สกุล        จำนวนการยืม
1    3840200011488    ภิญโญ ไม้ทองงาม    280
2    5517521001052    บุญญารัตน์ รัตนพันธุ์    262
3    5615072001100    ณัฐชยา นวลสมศรี    208
4    5517521001013    เจนจิรา ฟูเฟื่อง        207
5    5515020001105    อรรถพร เพชรสงค์    207
6    5615066001074    มีนา พลสุวรรณ    195
7    5715066001204    กฤษณา ภัคคเทพบำรุง    192
8    5715066001214    ฐณัฐฐา เพ็งสกุล    190
9    5715066001242    สุพจน์ รักบำรุง        186
10    5617521001018    นภิสา พิศแลงาม    181
11    5715066001233    รัชฎาภรณ์ กลีบแก้ว    177
12    5615066001089    จริยาพร หลำหญ้า    170
13    5513087001449    อับดุลรอมัน อาแย    170
14    5715066001202    กรรณิการ์ ชัยพัฒน์    169
15    5515071001133    ศรัญญา หอมเกตุ    169
16    5715066001115    ดุษฎี ศรีดำ        168
17    5515071001121    ปรียารัตน์ บุดสีภูมิ    165
18    5715066001210    จุฑามาศ จารุเนตร    164
19    5615066001065    ภิรดาพร ไชยชำนิ    164
20    3800700182842    ผัน หอมเกตุ        162

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ติดต่อขอรับของที่ระลึกได้ที่ หอสมุดกลาง ณ จุดบริการยืม-คืน ชั้น 1


ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ Thaimooc (สามารถนำมายื่นขอทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรวมกิจกรรม พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาค (กศ.บท.) และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563