แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
Sunday, 13 March 2016 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษา ณ วันสมัคร ชั้นปีที่ 1 , 2 และชั้นปีที่ 3 (ไม่เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร)