แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2559 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชา GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ Sec N31 ถึง N58 มาเป็นรายวิชา GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนสมทบกับรายวิชาดังกล่าว ติดต่อฝ่ายทะเบียน
Tuesday, 02 August 2016 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน