แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในการรับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา Exit Exam
Friday, 19 August 2016 เขียนโดย :   Peerapat Prompan

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดโครงการ ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา Exit - Exam ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) และตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ทุกคณะที่เข้าสอบและได้กำหนดการทดสอบระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ วันเวลา และห้องสอบ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้


หมายเหตุ โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน ในการยืนยันการเข้าสอบ

ปรับปรุงข้อมูล 22/8/59


ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ Thaimooc (สามารถนำมายื่นขอทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรวมกิจกรรม พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาค (กศ.บท.) และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563