แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เรื่องขยายเวลาการเข้าใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ (SPEEXX)
Wednesday, 23 November 2016 เขียนโดย :   Peerapat Prompan


โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์จะประกอบไปด้วย 2 หลักสูตร 
หลักสูตรที่ 1 จะต้องเข้าทำแบบฝึกหัดในหลักสูตร ให้ครบทั้ง 24 บทเรียน คิดเป็น 25 ชั่วโมง และการเข้าทำแบบฝึกหัดในแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80% จึงจะมีสิทธิ์สอบ Progress Test ครั้งที่ 1 (ทดสอบหลังเรียน หลักสูตรที่ 1)

นักศึกษาสามารถเข้าทำแบบฝึกหัดในหลักสูตรที่ 1 ได้ถึงวันที่ 2 มกราคม 2560 ก่อนเวลา 24.00 น. และกำหนดสอบ Progress Test ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560

หลักสูตรที่ 2 จะเข้าไปเรียนได้หลังจากทดสอบ Progress Test ครั้งที่ 1 ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องทำให้ครบทั้ง 24 บทเรียน คิดเป็น 25 ชั่วโมง และการเข้าทำแบบฝึกหัดในแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80% จึงจะมีสิทธิ์สอบ Progress Test ครั้งที่ 2 และสอบ Final Test

* หากพบเจอนักศึกษาทุจริตการเข้าใช้โปรแกรมฯ เช่น การใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการทำแบบฝึกหัด จะแจ้งทางอาจารย์สังกัดสาขาวิชาของนักศึกษาและดำเนินการทางวินัยต่อไป

ตั้งใจฝึกฝนภาษาอังกฤษกันให้เต็มความสามารถนะคะ เพื่อเสริมความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถภาษาอังกฤษของตนเองค่ะ