แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Tuesday, 06 June 2017 เขียนโดย :   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์ที่จะให้เช่าร้านค้าพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบธุรกิจ บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลดังรายละเอียดในเอกสารแนบ