แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรือง การเช่าเหมาพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Friday, 20 April 2018 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์ที่จะให้เช่าเหมาพื้นที่ภายในอาคารศูนย์กลาง (หลังเก่า) อาหารศูนย์อาหาร SRU (หลังใหม่) และอาคารเรียนรวมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) เพื่อประกอบธุรกิจประเภทบริการจำหน่ายอารหลัก จำหน่ายอาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยมีร้านค้าและพื้นที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจ ตามเอกสารแนบ