แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ผู้สมัครที่ สอบไม่ผ่าน ให้ตรวจสอบรายชื่อ และเลือกโปรแกรม/สาขาใหม่ ผ่านทางระบบออนไลน์ ในวันที่ 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2555 ต้องเป็นคนที่เคยสมัคร รอบโควต้า แล้วเท่านั้น
Thursday, 02 February 2012 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำหรับคนที่สอบไม่ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
และเลือกโปรแกรมใหม่
ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2555
ต้องเป็นคนที่เคยสมัคร รอบโควต้า แล้วเท่านั้น

คลิกเลือกโปรแกรมใหม่ http://regis1.sru.ac.th/tbpro/
สำหรับคนที่สอบไม่ผ่าน


ผู้สมัครคณะครุศาสตร์ที่สอบไม่ผ่าน
และไม่มีคะแนนวัดแววความเป็นครู
มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม
ให้มาเลือกโปรแกรมใหม่ ผ่านทางระบบออนไลน์
ในวันที่ 3 - 9 ก.พ. 55 นี้เท่านั้น


คลิกเลือกโปรแกรมใหม่ สำหรับคนที่สอบไม่
ผ่านของคณะครุศาสตร์
ให้เข้ามาเลือกช่วงบ่าย วันที่ 2 ก.พ.55
ทางเว็บไซต์ http://regis1.sru.ac.th/tbproc/สำหรับคนที่สอบผ่าน คณะครุศาสตร์ แต่วันรายงานตัว
วันที่ 14 ก.พ. 55 ไม่มีคะแนนวัดความเป็นครู
มีแต่คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม
จะต้องเลือกโปรแกรมใหม่เช่นกัน