แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักศึกษา เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5 เท่านั้น
Tuesday, 28 August 2018 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักศึกษา เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5 เท่านั้น โดยกำหนดหัวข้อการอบรมดังต่อไปนี้

เงือนไขการร่วมกิจกรรม

  • นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนแล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน
  • รับสมัครกิจกรรม ไม่เกิน 40 คนต่อหัวข้อการอบรม
  • กรณีที่ผู้สมัครไม่ถึง 20 คน จะไม่เปิดอบรม
  • ผู้เข้าอบรมจะต้องอยู่ร่วมกิจกรรมอบรม ครบตามเวลา และส่งผลงานหลังอบรม (แล้วแต่หัวข้ออบรม)
  • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รหัสกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนการสมัคร

  1. เลือกหัวข้อ รุ่น ตามวันที่นักศึกษาสนใจ
  2. กรอกรายละเอียดสมัคร และกดปุ่ม ส่งข้อมูล
  3. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28- 30 สิงหาคม 2561

 1. เทคนิคการใช้ MS-Word อย่างเต็มประสิทธิภาพ รุ่นละ 40 คน


2. เทคนิคการใช้ MS-PowerPoint อย่างเต็มประสิทธิภาพ รุ่นละ 40 คน

3. เทคนิคการใช้ MS-Excel  อย่างเต็มประสิทธิภาพ รุ่นละ 40 คน

4. การตัดต่อ VDO ด้วยสมาร์ทโฟน  ***ผู้เข้าอบรมต้องนำสมาร์ทโฟนมาเอง รุ่นละ 40 คน

5. แอปพลิเคชันสำหรับครูยุคใหม่ (เฉพาะคณะครุศาสตร์) รุ่นละ 40 คน

6. การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นละ 40 คน

7. การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นละ 40 คน

8. การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นละ 40 คน

9. การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย รุ่นละ 40 คน

10. การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปเบื้องต้น รุ่นละ 40 คน

11. มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ รุ่นละ 40 คน

12. Google App for Education

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ 077-913330