แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มเรียน ภาคปกติ ทุกกลุ่มเรียน ประชุม
Thursday, 14 June 2012 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

 

กองพัฒนานักศึกษา  ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มเรียนทุกกลุ่มเรียน เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2555  เวลา  12.00 น.

ณ  ห้องโถงหอประชุมวชิราลงกรณ

การประชุม

1.  เรื่องพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ  ซึ่งจัดในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00 - 11.10 น.

2.  เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 12.00 น.

3.  เรื่อง กิจกรรมวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2555

4.  เรื่องกิจกรรมประกวดดาวเดือน  วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2555

5.  เรื่องการแต่งกายของนักศึกษา

6. เรื่องวินัยจราจร