แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง การเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในอาคารคณะครุศาสตร์
Wednesday, 12 June 2019 เขียนโดย :   Natpapat Suwannarat

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสํานักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์ที่จะให้เช่าร้านค้าภายในอาคารคณะครุศาสตร์ จํานวน 4 ร้าน ได้แก่ หมายเลข 1-4 โดยกําหนดให้จําหน่ายอาหาร ประเภท อาหารจานเดียว อาหารว่าง ของทานเล่นและเครื่องดื่ม ฯลฯ ที่มีความหลากหลายของสินค้าและบริการ ดังเอกสารแนบ