SRU Authentication : Login | Logout
แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ผลการพิจารณาการเสนอ ออกแบบ เขียนแบบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง
Thursday, 20 December 2012 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ
ข่าวอื่นในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ความจุไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ในการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติการศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเมืองช่างเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สังกัดคณะครุศาสตร์
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 1,300 รีม
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 67 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สังกัดคณะครุศาสตร์
   ประกาศราคากลาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคากลางจ้างวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (PEST) พันธกิจ ภารกิจและผลงานของมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
   ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจัดซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง (17-22 ม.ค. 2561)