แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ให้นักศึกษากลุ่มเรียน สฎ.1511.041 สาธารณสุข และ ก.1501.041 สาธารณสุข รวบรวมใบรายงานผลการเรียน (ระดับอนุปริญญา) นำส่งฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน เพื่อประกอบการยกเว้นผลการเรียน
Wednesday, 31 July 2013 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน